Institut for Matematik og Datalogi

Matematisk/statistisk/datalogisk ordbog


Engelsk-dansk

abelian:  abelsk
abelian group:  abelsk gruppe
absolute value:  absolut værdi
absolutely continuous:  absolut kontinuert
abstract algebra:  abstrakt algebra
abstract syntax tree (forkortes: AST):  abstrakt syntakstræ
acceptance region:  acceptområde
accumulation point:  fortætningspunkt
acute angle:  spids vinkel
acyclic:  acyklisk
add:  addere
addend:  addend
addition:  addition
additive:  additiv
additive model:  additiv model
additivity:  additivitet
adjacency matrix:  nabomatrix
adjoint:  adjungeret
algebra:  algebra
algebraic:  algebraisk
algebraic expression:  algebraisk udtryk
algebraic geometry:  algebraisk geometri
algebraic K-theory:  algebraisk K-teori
algebraic number:  algebraisk tal
algebraic structure:  algebraisk struktur
algebraic topology:  algebraisk topologi
algorithm:  algoritme
algorithmic:  algoritmisk
algorithmics:  algoritmik
allocate:  allokere
allocation:  allokering
alphabet:  alfabet
alternating group:  alternerende gruppe
alternative hypothesis:  alternativ hypotese
amortized analysis:  amortiseret analyse
amplitude:  amplitude
analysis:  analyse
analysis of covariance (forkortes: ANCOVA):  kovariansanalyse
analysis of variance (forkortes: ANOVA):  variansanalyse
analytic:  analytisk
analytic function:  analytisk funktion
analytic geometry:  analytisk geometri
analytical geometry:  analytisk geometri
ancillarity:  ancillaritet
angle:  vinkel
angle bisector:  vinkelhalveringslinje
angular frequency:  vinkelfrekvens
anticlockwise:  mod uret
antiderivative:  stamfunktion
antisymmetric:  antisymmetrisk
aperiodic:  aperiodisk
applied mathematics:  anvendt matematik
applied statistics:  anvendt statistik
approximation:  approksimation
arc:  bue
arc length:  buelængde
area:  areal
arithmetic:  aritmetik
arithmetic mean:  aritmetisk gennemsnit, aritmetisk middelværdi
arithmetics:  aritmetik
arrival:  ankomst
arrival process:  ankomstproces
arrival time:  ankomsttid
artificial intelligence (forkortes: AI):  kunstig intelligens
assembler:  assembler
assembly language:  assemblersprog
assignment:  tildeling
associative:  associativ
associative law:  associativ lov
assumption:  antagelse
asymptote:  asymptote
asymptotic:  asymptotisk
asymptotic analysis:  asymptotisk analyse
augmented matrix:  totalmatrix, udvidet matrix
authentification:  autentificering
autocorrelation:  autokorrelation
autocorrelation function (forkortes: ACF):  autokorrelationsfunktion
automaton:  automat
automorphism:  automorfi
autoregressive (forkortes: AR):  autoregressiv
autoregressive integrated moving average (forkortes: ARIMA):  autoregressiv integreret glidende gennemsnit
autoregressive model:  autoregressiv model
autoregressive moving average (forkortes: ARMA):  autoregressiv glidende gennemsnit
average:  gennemsnit
AVL tree:  AVL-træ
axiom:  aksiom
axis:  akse
B*-algebra:  B*-algebra
B+ tree:  B+-træ
B-tree:  B-træ
back substitution:  baglæns substitution
Banach algebra:  Banachalgebra
Banach space:  Banachrum
bar chart:  søjlediagram
bar graph:  søjlediagram
base:  grundtal
base case:  basistilfælde
basis:  basis
Bayes' theorem:  Bayes' sætning
Bayesian inference:  Bayesiansk inferens
Bayesian statistics:  Bayesiansk statistik
Bézier curve:  Bézierkurve
Bernoulli distribution:  Bernoullifordeling
Bernoulli trial:  Bernoulli-forsøg
beta distribution:  betafordeling
between-group variation:  variation mellem grupper
bias:  bias
biased estimator:  skæv estimator
bijection:  bijektion
bijective:  bijektiv
bimodal:  bimodal
binary:  binær
binary heap:  binær hob
binary relation:  binær relation
binary tree:  binært træ
binary variable:  binær variabel
binomial coefficient:  binomialkoefficient
binomial distribution:  binomialfordeling
binomial heap:  binomialhob
biostatistics:  biostatistik
bipartite graph:  todelt graf
birth process:  fødselsproces
bit:  bit
bit pattern:  bitmønster
the Bolzano-Weierstrass theorem:  Bolzano-Weierstrass-sætningen
Bonferroni correction:  Bonferroni-korrektion
Borel distribution:  Borelfordeling
Borel set:  Borelmængde
boundary:  rand
boundary condition:  randbetingelse
boundary point:  randpunkt
bounded:  begrænset
bracket:  parentes
branch and bound:  forgren og begræns
branching process:  forgreningsproces
Brownian motion:  Brownsk bevægelse
C*-algebra:  C*-algebra
calculate:  beregne, udregne
calculation:  beregning, udregning
calculus:  calculus, infinitesimalregning
canonical correlation analysis (forkortes: CCA):  kanonisk korrelationsanalyse
Cantor set:  Cantormængde
cardinal number:  kardinaltal
cardinality:  kardinalitet
Cartesian coordinate:  kartesisk koordinat
Cartesian coordinate system:  kartesisk koordinatsystem
Cartesian product:  kartesisk produkt
categorical:  kategorisk
categorical data:  kategoriske data
categorical variable:  kategorisk variabel
catenary:  kædelinje
catenoid:  katenoide
Cauchy distribution:  Cauchyfordeling
Cauchy sequence:  Cauchyfølge
the Cauchy-Schwarz inequality:  Cauchy-Schwarz' ulighed
causality:  kausalitet
central limit theorem (forkortes: CLT):  central grænseværdisætning
centroid:  medianernes skæringspunkt
certificate:  certifikat
chain rule:  kæderegel
change of basis:  basisskift
character:  tegn
characteristic equation:  karakteristisk ligning
characteristic function:  karakteristisk funktion
characteristic polynomial:  karakteristisk polynomium
Chebyshev's inequality:  Chebyshevs ulighed
chemometrics:  kemometri
Chernoff bound:  Chernoff-grænse
Chernoff face:  Chernoff-ansigt
chi-squared:  chi i anden
chi-squared distribution:  chi i anden-fordeling
chi-squared test:  chi i anden-test
Chinese remainder theorem:  kinesisk restklassesætning
chord:  korde
circle:  cirkel
circumcenter:  centrum for den omskrevne cirkel
circumcircle:  omskreven cirkel
circumference of a circle:  cirkelperiferi
circumscribed circle:  omskreven cirkel
class:  klasse
classification:  klassifikation
clique:  klike
clockwise:  med uret
closed:  afsluttet, lukket
closure:  afslutning
cluster:  klynge
cluster analysis:  klyngeanalyse
clustering algorithm:  klyngealgoritme
code generation:  kodegenerering
codomain:  sekundærmængde
coefficient:  koefficient
coefficient matrix:  koefficientmatrix
coefficient of variation:  variationskoefficient
cohort:  kohorte
cohort study:  kohorteundersøgelse
cointegration:  kointegration
column:  søjle
column vector:  søjlevektor
combination:  kombination
combinatorial optimisation:  kombinatorisk optimering
combinatorial optimization:  kombinatorisk optimering
combinatorics:  kombinatorik
common denominator:  fællesnævner
commutative:  kommutativ
commutative diagram:  kommutativt diagram
commutative group:  kommutativ gruppe
commutative law:  kommutativ lov
commutative ring:  kommutativ ring
compact:  kompakt
compactness:  kompakthed
compiler:  oversætter
complement:  komplementærmængde
complete binary tree:  fuldstændigt binært træ
complex:  kompleks
complex analysis:  kompleks analyse
complex number:  komplekst tal
complex plane:  komplekst plan
complex variable:  kompleks variabel
complexity:  kompleksitet
complexity class:  kompleksitetsklasse
composite function:  sammensat funktion
composite hypothesis:  sammensat hypotese
composition:  sammensætning
compound interest:  renters rente
computability:  beregnelighed
computable:  beregnelig
computer architecture:  computerarkitektur
computer science:  datalogi
computer simulation:  computersimulering
concave:  konkav
concurrency:  samtidighed
condition:  betingelse
conditional:  betinget
conditional probability:  betinget sandsynlighed
cone:  kegle
confidence interval:  konfidensinterval
conformal:  konform, vinkeltro
confounding:  konfundering
confounding factor:  konfunderende faktor
confounding variable:  konfunderende variabel
congruence:  kongruens
congruence class:  kongruensklasse
conical frustum:  keglestub
conjugation:  konjugering
conservative:  konservativ
conservative test:  konservativ test
consistency:  konsistens
consistent:  konsistent
constant:  konstant
constant morphism:  konstant morfi
context-free grammar (forkortes: CFG):  kontekstfri grammatik
context-free language (forkortes: CFL):  kontekstfrit sprog
context-sensitive grammar:  kontekstfølsom grammatik
context-sensitive language:  kontekstfølsomt sprog
contingency table:  kontingenstabel
continuity:  kontinuitet
continuity correction:  kontinuitetskorrektion
continuous:  kontinuert
contour integral:  kurveintegral
contradiction:  modstrid
contraposition:  kontraposition
contrapositive:  kontrapositivt
control:  kontrol
control group:  kontrolgruppe
convergence:  konvergens
convergence in distribution:  konvergens i fordeling
convergence in probability:  konvergens i sandsynlighed
convergent:  konvergent
convex:  konveks
convex analysis:  konveks analyse
coordinate:  koordinat
coordinate system:  koordinatsystem
coprime:  indbyrdes primisk
corollary:  korollar
correction:  korrektion
correctness:  korrekthed
correlated data:  korrelerede data
correlation:  korrelation
correlation coefficient:  korrelationskoefficient
correlation structure:  korrelationsstruktur
cosecant:  cosecans
cosine:  cosinus
cotangent:  cotangens
count data:  tælledata
countable:  tællelig
counterclockwise:  mod uret
counterexample:  modeksempel
counting process:  tælleproces
covariance:  kovarians
covariance structure:  kovariansstruktur
covariate:  kovariat
critical region:  kritisk område
critical value:  kritisk værdi
cross-multiply:  gange over kors
cross-validation:  krydsvalidering
cryptanalysis:  kryptoanalyse
cryptography:  kryptografi
cryptology:  kryptologi
cube root:  kubikrod
cubic equation:  tredjegradsligning
cumulative distribution function (forkortes: CDF):  kumulativ fordelingsfunktion
curl:  rotation
curvature:  krumning
curve:  kurve
curve integral:  kurveintegral
curvilinear:  kurvelineær
cycle:  kreds
cyclic:  cyklisk
data:  data
data science:  datavidenskab
data structure:  datastruktur
database:  database
database design:  databasedesign
De Morgan's laws:  De Morgans love
death process:  dødsproces
debugging:  fejlretning
decay:  henfald
decidability:  afgørlighed
decidable:  afgørlig
decimal:  decimal
decimal number:  decimaltal
decision problem:  beslutningsproblem
decision tree:  beslutningstræ
declaration:  erklæring
decreasing:  aftagende
decrement:  formindske
define:  definere
definite integral:  bestemt integral
definition:  definition
degenerate:  degenereret
degree:  grad
degree of freedom (forkortes: DF):  frihedsgrad
degrees of freedom between groups:  frihedsgrader mellem grupper
degrees of freedom within groups:  frihedsgrader inden for grupper
denominator:  nævner
density:  tæthed
density function:  tæthedsfunktion
dependence:  afhængighed
dependent:  afhængig
dependent variable:  afhængig variabel
depth:  dybde
derivation:  udledning
derivative:  differentialkvotient
derive:  udlede
derived function:  afledet funktion
descendant:  efterkommer
descriptive statistics:  beskrivende statistik, deskriptiv statistik
determinant:  determinant
deterministic finite automaton (forkortes: DFA):  deterministisk endelig automat
diagnostic plot:  diagnostisk plot
diagnostics:  diagnostik
diagonal entry:  diagonalindgang
diagonal matrix:  diagonalmatrix
diagonalizable:  diagonaliserbar
diagonalization:  diagonalisering
diagram:  diagram
diameter:  diameter
differencing:  differensdannelse
differentiability:  differentiabilitet
differentiable:  differentiabel
differential calculus:  differentialregning
differential equation (forkortes: DE):  differentialligning
differential geometry:  differentialgeometri
differentiate:  differentiere
differentiation:  differentiering
diffusion process:  diffusionsproces
digraph:  digraf
dimension:  dimension
the Dirac delta function:  Dirac-deltafunktionen, Diracs deltafunktion
Dirac measure:  Dirac-mål
Dirac's delta function:  Dirac-deltafunktionen, Diracs deltafunktion
direct product:  direkte produkt
direct proof:  direkte bevis
direct sum:  direkte sum
directed graph:  orienteret graf
direction:  retning
direction vector:  retningsvektor
directive:  direktiv
Dirichlet distribution:  Dirichletfordeling
discontinuous:  diskontinuert
discrete:  diskret
discretization:  diskretisering
discriminant analysis:  diskriminantanalyse
disjoint:  disjunkt
disk:  cirkelskive
disk structure:  diskstruktur
dispersion model:  dispersionsmodel
distance:  afstand
distributed file system:  distribueret filsystem
distributed system:  distribueret system
distribution:  fordeling
distribution free:  fordelingsfri
distribution function:  fordelingsfunktion
distributive:  distributiv
distributive law:  distributiv lov
divergence:  divergens
divergence theorem:  divergenssætning
divergent:  divergent
divide:  dividere
divide and conquer:  del og hersk
dividend:  dividend
divisibility:  delelighed
division:  division
divisor:  divisor
domain:  definitionsmængde
dominated convergence:  domineret konvergens
dot product:  prikprodukt
double integral:  dobbeltintegral
double sum:  dobbeltsum
doubly linked list:  dobbelthægtet liste
dynamic:  dynamisk
dynamic programming:  dynamisk programmering
dynamic system:  dynamisk system
dynamical system:  dynamisk system
econometrics:  økonometri
edge:  kant
efficiency:  efficiens
eigenfunction:  egenfunktion
eigenspace:  egenrum
eigenvalue:  egenværdi
eigenvector:  egenvektor
element:  element
elementary row operations:  elementære rækkeoperationer
ellipse:  ellipse
ellipsoid:  ellipsoide
ellipsoid of revolution:  omdrejningsellipsoide
elliptic:  elliptisk
elliptic curve:  elliptisk kurve
elliptic function:  elliptisk funktion
elliptic paraboloid:  elliptisk paraboloide
empty set:  tom mængde
endogenous:  endogen
endogenous variable:  endogen variabel
endomorphism:  endomorfi
entry:  indgang
equation:  ligning
equiareal:  arealtro
equilateral:  ligesidet
equilateral triangle:  ligesidet trekant
equivalence class:  ækvivalensklasse
equivalence relation:  ækvivalensrelation
equivalent:  ækvivalent
the ergodic theorem:  ergodesætningen
ergordic:  ergodisk
Erlang distribution:  Erlangfordeling
error:  fejl
error term:  fejlled
estimate:  estimat
estimating equation:  estimationsligning
estimating function:  estimationsfunktion
estimation:  estimation
estimator:  estimator
Euclidean algorithm:  Euklids algoritme
Euclidean geometry:  euklidisk geometri
Euclidean space:  euklidisk rum
the Euler method:  Eulermetoden
even:  lige
event:  hændelse
example:  eksempel
exception:  undtagelse
existence:  eksistens
existential quantifier:  eksistenskvantor
exogenous:  eksogen
exogenous variable:  eksogen variabel
expected value:  forventet værdi, middelværdi
expected waiting time:  forventet ventetid
experiment:  eksperiment
experimental design:  forsøgsdesign
explanatory variable:  forklarende variabel
explicit:  eksplicit
exponent:  eksponent
exponential:  eksponentiel
exponential distribution:  eksponentialfordeling
expression:  udtryk
extrapolation:  ekstrapolation
extreme value statistics:  ekstremværdistatistik
extreme value theory:  ekstremværditeori
F-distribution:  F-fordeling
F-test:  F-test
factor:  faktor
factor analysis:  faktoranalyse
factor structure diagram:  faktorstrukturdiagram
factorial:  fakultet
factorization:  faktorisering
failure:  fiasko
false:  falsk
false negative:  falsk negativ
false positive:  falsk positiv
Fibonacci heap:  Fibonaccihob
Fibonacci number:  Fibonaccital
field:  legeme
field extension:  legemsudvidelse
field line:  feltlinje
file system:  filsystem
finite:  endelig
finite automaton:  endelig automat
finite field:  endeligt legeme
finite group:  endelig gruppe
finite-dimensional:  endeligdimensional
the Fisher information matrix:  Fisher-informationsmatricen, Fishers informationsmatrix
Fisher's exact test:  Fishers eksakte test
fixed effect:  systematisk effekt, systematisk virkning
fixed point:  fikspunkt
fixed point theorem:  fikspunktsætning
floating point:  flydende komma
folder:  folder, mappe
foreign key:  fremmednøgle
formal grammar:  formel grammatik
formal language:  formelt sprog
formula:  formel
Fourier analysis:  Fourieranalyse
Fourier integral:  Fourierintegral
Fourier series:  Fourierrække
Fourier transform:  Fouriertransformation
fraction:  brøk
frequency:  hyppighed
frequentist inference:  frekventistisk inferens
frequentist statistics:  frekventistisk statistik
frustum:  stub
frustum of a cone:  keglestub
frustum of a pyramid:  pyramidestub
Fubini's theorem:  Fubinis sætning
function:  funktion
functional:  funktionelt
functional analysis:  funktionalanalyse
functional language:  funktionelt sprog
fundamental form:  fundamentalform
fundamental theorem:  fundamentalsætning, hovedsætning
game theory:  spilteori
gamma distribution:  gammafordeling
Gauss' theorem:  Gauss' sætning
Gauss-Jordan elimination:  Gauss-Jordan-elimination
Gaussian curvature:  Gausskrumning
Gaussian distribution:  Gaussfordeling
Gaussian elimination:  Gauss-elimination
Gaussian integer:  Gaussisk heltal
Gödel's theorem:  Gödels sætning
general solution:  fuldstændig løsning, generel løsning
generalised additive model (forkortes: GAM):  generaliseret additiv model
generalised estimating equation (forkortes: GEE):  generaliseret estimationsligning
generalised linear mixed model (forkortes: GLMM):  generaliseret lineær blandet model
generalised linear model (forkortes: GLM):  generaliseret lineær model
generalised Pareto distribution:  generaliseret Paretofordeling
generalized additive model (forkortes: GAM):  generaliseret additiv model
generalized estimating equation (forkortes: GEE):  generaliseret estimationsligning
generalized linear mixed model (forkortes: GLMM):  generaliseret lineær blandet model
generalized linear model (forkortes: GLM):  generaliseret lineær model
generalized Pareto distribution:  generaliseret Paretofordeling
generating function:  frembringende funktion
geodesic:  geodætisk
geodesic curvature:  geodætisk krumning
geodesic curve:  geodætisk kurve
geodesic equation:  geodætisk ligning
geometric distribution:  geometrisk fordeling
geometric mean:  geometrisk gennemsnit, geometrisk middelværdi
geometric progression:  geometrisk følge
geometric sequence:  geometrisk følge
geometric series:  geometrisk række
geometry:  geometri
global:  global
the Godambe information matrix:  Godambe-informationsmatricen, Godambes informationsmatrix
Gompertz distribution:  Gompertzfordeling
gradient:  gradient
gradient field:  gradientfelt
gradient theorem:  gradientsætning
grammar:  grammatik
graph:  graf
graph algorithm:  grafalgoritme
graph coloring:  graffarvning
graph theory:  grafteori
graphical model:  grafisk model
graphical user interface (forkortes: GUI):  grafisk brugerflade, grafisk brugergrænseflade
graphics:  grafik
greatest common divisor (forkortes: GCD):  største fælles divisor
greedy algorithm:  grådig algoritme
Green's theorem:  Greens sætning
group:  gruppe
group theory:  gruppeteori
grouped observations:  grupperede observationer
growth:  vækst
half-plane:  halvplan
half-space:  halvrum
Hamiltonian cycle:  Hamilton-kreds
Hamming distance:  Hamming-afstand
harmonic:  harmonisk
harmonic analysis:  harmonisk analyse
harmonic function:  harmonisk funktion
harmonic mean:  harmonisk gennemsnit, harmonisk middelværdi
Hölder's inequality:  Hölders ulighed
heap:  hob
heap property:  hobegenskab
height:  højde
the Heine-Borel theorem:  Heine-Borel-sætningen
helicoid:  vindelflade
helix:  skruelinje
hemisphere:  halvkugle
Hermitian:  Hermitesk
Hermitian matrix:  Hermitesk matrix
Heron's formula:  Herons formel
Hessian determinant:  Hessedeterminant
Hessian matrix:  Hessematrix
heterogeneity of variance:  variansheterogenitet
heteroscedasticity:  heteroskedasticitet
heteroskedasticity:  heteroskedasticitet
hierarchical model:  hierarkisk model
higher order term:  led af højere orden
Hilbert space:  Hilbertrum
histogram:  histogram
history of mathematics:  matematikkens historie
holomorphic:  holomorf
holomorphic function:  holomorf funktion
holomorphic map:  holomorf afbildning
holomorphic mapping:  holomorf afbildning
homogeneity of variance:  varianshomogenitet
homogeneous:  homogen
homology:  homologi
homomorphic:  homomorf
homomorphism:  homomorfi
homoscedasticity:  homoskedasticitet
homoskedasticity:  homoskedasticitet
horizontal asymptote:  vandret asymptote
Huffman code:  Huffman-kode
Huffman coding:  Huffman-kodning
hyperbola:  hyperbel
hyperbolic:  hyperbolsk
hyperbolic conservation law:  hyperbolsk bevarelseslov
hyperbolic cosecant:  hyperbolsk cosecans
hyperbolic cosine:  hyperbolsk cosinus
hyperbolic cotangent:  hyperbolsk cotangens
hyperbolic function:  hyperbolsk funktion
hyperbolic paraboloid:  hyperbolsk paraboloide
hyperbolic secant:  hyperbolsk secans
hyperbolic sine:  hyperbolsk sinus
hyperbolic tangent:  hyperbolsk tangens
hyperboloid:  hyperboloide
hypergeometric distribution:  hypergeometrisk fordeling
hypothesis:  hypotese
hypothesis test:  hypotesetest
hypothesis testing:  hypoteseprøvning
ideal:  ideal
identity matrix:  identitetsmatrix
image:  billede
image compression:  billedkompression
image segmentation:  billedsegmentering
imaginary:  imaginær, imaginært
imaginary number:  imaginært tal
imaginary unit:  imaginær enhed
imperative:  imperativ
imperative language:  imperativt sprog
implement:  implementere
implementation:  implementering
implicit:  implicit
imply:  medføre
improper fraction:  uægte brøk
improper ideal:  uægte ideal
imputation:  imputering
incenter:  centrum for den indskrevne cirkel
incircle:  indskreven cirkel
inconsistent:  inkonsistent
increasing:  voksende
increment:  forøge
indefinite integral:  ubestemt integral
indentation:  indrykning
independence:  uafhængighed
independent:  uafhængig
independent event:  uafhængig hændelse
independent variable:  uafhængig variabel
independent, identically distributed (forkortes: IID):  uafhængige, identisk fordelte
index:  indeks
indexing:  indeksering
indicator function:  indikatorfunktion
indirect proof:  indirekte bevis
induction:  induktion
induction hypothesis:  induktionsantagelse
induction step:  induktionsskridt
inductive hypothesis:  induktionsantagelse
inductive step:  induktionsskridt
inequality:  ulighed
inference:  inferens
inferential error:  inferensfejl
infinite:  uendelig
infinite loop:  uendelig løkke
infinite set:  uendelig mængde
infinitesimal calculus:  infinitesimalregning
inflection point:  vendepunkt
inhomogeneous:  inhomogen
initial condition:  begyndelsesbetingelse
initial value:  begyndelsesværdi, startværdi
initial value problem:  begyndelsesværdiproblem
initialisation:  initialisering
initialise:  initialisere
initialization:  initialisering
initialize:  initialisere
injection:  injektion
injective:  injektiv
inner loop:  indre løkke
inner product:  indre produkt
inscribed angle:  periferivinkel
inscribed circle:  indskreven cirkel
instruction:  instruktion
instrumental variable:  instrumentvariabel
integer:  heltal
integer programming:  heltalsprogrammering
integrable:  integrabel
integral:  integral
integral calculus:  integralregning
integral domain:  integritetsområde
integrate:  integrere
integration:  integration
integration by parts:  partiel integration
integration by substitution:  integration ved substitution
intensity matrix:  intensitetsmatrix
interaction:  interaktion, vekselvirkning
interaction design:  interaktionsdesign
interaction term:  interaktionsled, vekselvirkningsled
interarrival time:  interankomsttid, mellemankomsttid
intercept:  skæring
internal node:  intern knude
interpolation:  interpolation
intersection:  fællesmængde, gennemskæring, skæringspunkt
interval:  interval
invariant:  invariant
inverse:  invers, omvendt
inverse function:  invers funktion, omvendt funktion
inverse intensity weighting (forkortes: IIW):  invers intensitetsvægtning
inverse probability weighting (forkortes: IPW):  invers sandsynlighedsvægtning
inversion method:  inversionsmetode
invertible:  invertibel
involution:  involution
irreducible:  irreducibel
irrotational:  rotationsfrit
isometric drawing:  isometrisk tegning
isometry:  isometri
isomorphic:  isomorf
isomorphism:  isomorfi
isomorphism theorem:  isomorfisætning
isoperimetric:  isoperimetrisk
isoperimetric inequality:  isoperimetrisk ulighed
isoperimetric problem:  isoperimetrisk problem
isosceles:  ligebenet
isosceles triangle:  ligebenet trekant
iteration:  iteration
iterative:  iterativ
Jacobian determinant:  Jacobiant, Jacobideterminant
Jacobian matrix:  Jacobimatrix
Jensen's inequality:  Jensens ulighed
joint density:  simultan tæthed
joint density function:  simultan tæthedsfunktion
joint distribution:  simultanfordeling
jump process:  springproces
K-group:  K-gruppe
K-theory:  K-teori
Kalman filter:  Kalmanfilter
key:  nøgle
the knapsack problem:  rygsækproblemet
kurtosis:  kurtosis
l'Hôpital's rule:  l'Hôpitals regel
label:  etiket
Lagrange polynomial:  Lagrangepolynomium
Lagrange's theorem:  Lagranges sætning
language:  sprog
Laplace distribution:  Laplacefordeling
Laplace operator:  Laplaceoperator
Laplace transform:  Laplacetransformation
Laurent series:  Laurentrække
law of large numbers:  store tals lov
law of total probability:  lov om total sandsynlighed
Lévy process:  Lévyproces
leaf:  blad
least common multiple (forkortes: LCM):  mindste fælles mangefold, mindste fælles multiplum
least squares method:  mindste kvadraters metode
Lebesgue integral:  Lebesgue-integral
Lebesgue integration:  Lebesgue-integration
Lebesgue measurable:  Lebesgue-målelig
Lebesgue measure:  Lebesgue-mål
left ideal:  venstreideal
left-skewed:  venstreskæv
lemma:  lemma
length:  længde
level:  niveau
level curve:  niveaukurve
level of significance:  signifikansniveau
liberal test:  liberal test
likelihood:  likelihood
likelihood function:  likelihoodfunktion
likelihood ratio test:  likelihoodkvotienttest
limit:  grænseværdi
limit point:  fortætningspunkt
line:  linje
line integral:  kurveintegral
line segment:  linjestykke
linear:  lineær
linear algebra:  lineær algebra
linear combination:  linearkombination
linear dependence:  lineær afhængighed
linear differential equation:  lineær differentialligning
linear equation:  lineær ligning
linear extrapolation:  lineær ekstrapolation
linear function:  lineær funktion
linear independence:  lineær uafhængighed
linear interpolation:  lineær interpolation
linear map:  lineær afbildning
linear mapping:  lineær afbildning
linear mixed model (forkortes: LMM):  lineær blandet model
linear model:  lineær model
linear operator:  lineær operator
linear programming:  lineær programmering
linear regression:  lineær regression
linear space:  lineært rum
linear transformation:  lineær transformation
linearly dependent:  lineært afhængig
linearly independent:  lineært uafhængig
linked list:  hægtet liste
list:  liste
local:  lokal
logarithm:  logaritme
logarithmic:  logaritmisk
logarithmic function:  logaritmisk funktion
logarithmic scale:  logaritmisk skala
logarithmic series:  logaritmisk række
logic:  logik
logical:  logisk
logistic:  logistisk
logistic differential equation:  logistisk differentialligning
logistic equation:  logistisk ligning
logistic function:  logistisk funktion
logistic growth:  logistisk vækst
logistic regression:  logistisk regression
longest common subsequence:  længste fælles delfølge, længste fælles delsekvens
longest common substring:  længste fælles delstreng
longitudinal study:  longitudinel undersøgelse
loop:  løkke
lower bound:  nedre grænse
lower integral:  nedre integral
lower quartile:  nedre kvartil
lower triangular matrix:  nedre trekantsmatrix
machine architecture:  maskinarkitektur
machine learning:  maskinlæring
Maclaurin series:  Maclaurinrække
main diagonal:  hoveddiagonal
main effect:  hovedeffekt, hovedvirkning
mainboard:  bundkort
maintenance:  vedligeholdelse
manifold:  mangfoldighed
Mann-Whitney U test:  Mann-Whitney U-test
map:  afbildning
mapping:  afbildning
marginal distribution:  marginalfordeling
marginal effect:  marginaleffekt, marginalvirkning
Markov chain:  Markovkæde
Markov process:  Markovproces
Markov property:  Markovegenskab
Markov's inequality:  Markovs ulighed
martingale:  martingal
mass significance:  massesignifikans
mathematical analysis:  matematisk analyse
mathematical model:  matematisk model
mathematical modelling:  matematisk modellering
mathematical statistics:  matematisk statistik
mathematics:  matematik
matrix:  matrix
matrix addition:  matrixaddition
matrix multiplication:  matrixmultiplikation
maximal ideal:  maksimalt ideal
maximum likelihood (forkortes: ML):  maksimum likelihood
McNemar's test:  McNemars test
mean:  gennemsnit, middelværdi
mean curvature:  middelkrumning
mean square:  middelkvadratafvigelse
mean square between groups:  middelkvadratafvigelse mellem grupper
mean square within groups:  middelkvadratafvigelse inden for grupper
mean value theorem:  middelværdisætning
measurable:  målelig
measure preserving:  målbevarende
measure theory:  målteori
measure-theoretic:  målteoretisk
median:  median
memory:  hukommelse
method:  metode
method of least squares:  mindste kvadraters metode
metric:  metrik, metrisk
metric space:  metrisk rum
microarchitecture:  mikroarkitektur
minimal ideal:  minimalt ideal
Minkowski's inequality:  Minkowskis ulighed
minuend:  minuend
missing data:  manglende data
missing value:  manglende værdi
misspecification:  misspecifikation
mixed model:  blandet model
mixed number:  blandet tal
model validation:  modelvalidering
modelling:  modellering
moment:  moment
moment generating function (forkortes: MGF):  momentfrembringende funktion
monotone:  monoton
morphism:  morfi
motherboard:  bundkort
moving average (forkortes: MA):  glidende gennemsnit
moving average model:  glidende gennemsnitsmodel
multimodal:  multimodal
multinomial distribution:  multinomial fordeling
multiple:  mangefold, multiplum
multiple linear regression (forkortes: MLR):  multipel lineær regression
multiple regression:  multipel regression
multiplicand:  multiplikand
multiplication:  multiplikation
multiplicative inverse:  multiplikativ invers
multiplicity:  multiplicitet
multiplier:  multiplikator
multiply:  gange, multiplicere
multivariate:  multivariat
multivariate analysis of variance (forkortes: MANOVA):  multivariat variansanalyse
multivariate distribution:  flerdimensional fordeling
multivariate normal distribution:  flerdimensional normalfordeling
multivariate regression:  multivariat regression
mutually prime:  indbyrdes primisk
natural exponential family:  naturlig eksponentiel familie
natural logarithm:  naturlig logaritme
natural number:  naturligt tal
negative binomial distribution:  negativ binomialfordeling
negative integer:  negativt heltal
neighborhood:  omegn
neighbourhood:  omegn
nested comment:  indlejret kommentar
nested loop:  indlejret løkke
network:  netværk
network protocol:  netværksprotokol
neural network:  neuralt netværk
node:  knude
noise:  støj
non-Euclidean geometry:  ikke-euklidisk geometri
non-parametric:  ikke-parametrisk
non-parametric test:  ikke-parametrisk test
nondegenerate:  ikke-degenereret
nondeterministic finite automaton (forkortes: NFA):  ikke-deterministisk endelig automat
nonlinear:  ikke-lineær
nonparametric:  ikke-parametrisk
nonparametric test:  ikke-parametrisk test
nonsingular:  ikke-singulær
norm:  norm
normal:  normal, normalvektor
normal curvature:  normalkrumning
normal distribution:  normalfordeling
normal form:  normalform
normal matrix:  normalmatrix
normal vector:  normal, normalvektor
normality:  normalitet
notation:  notation
NP-complete:  NP-fuldstændigt
nuisance parameter:  støjparameter
null hypothesis:  nulhypotese
null recurrent:  nulrekurrent
null space:  nulrum
nullity:  nullitet
number:  tal
number theory:  talteori
numerator:  tæller
numeric:  numerisk
numeric variable:  numerisk variabel
numerical:  numerisk
numerical analysis:  numerisk analyse
numerical data:  numeriske data
numerical error:  numerisk fejl
numerical method:  numerisk metode
object:  objekt
object-orientation:  objektorientering
object-oriented:  objektorienteret
object-oriented language:  objektorienteret sprog
oblate:  oblat
oblate ellipsoid of revolution:  oblat omdrejningsellipsoide
oblate spheroid:  oblat sfæroide
oblique asymptote:  skrå asymptote
observation:  observation
observational study:  observationel undersøgelse
obtuse angle:  stump vinkel
odd:  ulige
one-sided test:  ensidet test
one-tailed test:  ensidet test
one-to-one:  en-til-en, injektiv
one-way analysis of variance:  ensidet variansanalyse
onto:  på, surjektiv
open:  åben
operating system:  operativsystem, styresystem
operation:  operation
operator:  operator
operator algebra:  operatoralgebra
operator algebra theory:  operatoralgebrateori
optimality:  optimalitet
optimisation:  optimering
optimization:  optimering
order:  orden
ordinary differential equation (forkortes: ODE):  ordinær differentialligning, sædvanlig differentialligning
orientable:  orienterbar
orthogonal:  ortogonal
orthogonality:  ortogonalitet
orthonormal:  ortonormal
orthonormal basis:  ortonormal basis, ortonormalbasis
orthonormality:  ortonormalitet
outcome:  udfald
outer loop:  ydre løkke
overdetermined:  overbestemt
p-value:  p-værdi
pair:  par
paired data:  parrede data
paired t-test:  parret t-test
panel data:  paneldata
parabola:  parabel
parabolic:  parabolsk
paraboloid:  paraboloide
parallelism:  parallelitet
parallelogram:  parallelogram
parameter:  parameter
parameter orthogonality:  parameterortogonalitet
parameterization:  parametrisering
parametric:  parametriseret, parametrisk
parametric curve:  parametriseret kurve
parametric polymorphism:  parametrisk polymorfi
parametric surface:  parametriseret flade
parametric test:  parametrisk test
parametrised:  parametriseret
parametrised curve:  parametriseret kurve
parametrised surface:  parametriseret flade
parametrized:  parametriseret
parametrized curve:  parametriseret kurve
parametrized surface:  parametriseret flade
parent:  forælder
parenthesis:  parentes
Pareto distribution:  Paretofordeling
parsing:  syntaksanalyse, syntaktisk analyse
partial autocorrelation function (forkortes: PACF):  partiel autokorrelationsfunktion
partial correlation:  partiel korrelation
partial derivative:  partiel afledet
partial differential equation (forkortes: PDE):  partiel differentialligning
partial least squares (forkortes: PLS):  partiel mindste kvadraters metode
particular solution:  partikulær løsning
patch:  kort
path integral:  kurveintegral
pattern:  mønster
penetration test:  penetrationstest
per cent:  procent
percent:  procent
percentage:  procentdel, procentsats
perimeter:  omkreds, periferi
period:  periode
periodic function:  periodisk funktion
permutation:  permutation
permutation test:  permutationstest
perpendicular:  vinkelret
perpendicular bisector:  midtnormal
pie chart:  cirkeldiagram, lagkagediagram
piecewise:  stykvis
the pigeonhole principle:  dueslagsprincippet
pivot:  pivotelement
pivot element:  pivotelement
plane:  plan
plane curve:  plan kurve
point:  punkt
point estimate:  punktestimat
Poisson distribution:  Poissonfordeling
Poisson process:  Poissonproces
polar coordinate:  polært koordinat
polar coordinate system:  polært koordinatsystem
polygon:  polygon
polyhedron:  polyeder
polymorphism:  polymorfi
polynomial:  polynomium
polynomial ring:  polynomiumsring
pooled standard deviation:  fælles standardafvigelse
pooled variance:  fælles varians
population:  population
positive integer:  positivt heltal
power function:  potensfunktion, styrkefunktion
power set:  potensmængde
predecessor:  forgænger
predicate:  prædikat
predicted value:  prædikteret værdi
prediction interval:  prædiktionsinterval
predictor:  prædiktor
predictor variable:  prædiktorvariabel
primary key:  primær nøgle
prime ideal:  primideal
prime number:  primtal
principal component analysis (forkortes: PCA):  principalkomponentanalyse
principal component regression (forkortes: PCR):  principalkomponentregression
principal curvature:  hovedkrumning
priority queue:  prioritetskø
probabilistic:  probabilistisk
probability:  sandsynlighed
probability density function (forkortes: PDF):  sandsynlighedstæthedsfunktion
probability distribution:  sandsynlighedsfordeling
probability function:  sandsynlighedsfunktion
probability measure:  sandsynlighedsmål
probability space:  sandsynlighedsrum
probability theory:  sandsynlighedsteori
process:  proces
process model:  procesmodel
product:  produkt
product rule:  produktregel
product space:  produktrum
programming:  programmering
programming language:  programmeringssprog
programming paradigm:  programmeringsparadigme
projection:  projektion
projective geometry:  projektiv geometri
prolate:  prolat
prolate ellipsoid of revolution:  prolat omdrejningsellipsoide
prolate spheroid:  prolat sfæroide
proof:  bevis
proof by contradiction:  bevis ved modstrid, modstridsbevis
proof by contraposition:  bevis ved kontraposition
proof by contrapositive:  bevis ved kontraposition
proof by induction:  bevis ved induktion, induktionsbevis
proper ideal:  ægte ideal
proper subset:  ægte delmængde
property:  egenskab
proposition:  udsagn
prune and search:  beskær og søg
psychometrics:  psykometri
pyramidal frustum:  pyramidestub
quadrant:  kvadrant
quadratic equation:  andengradsligning
quadrilateral:  firkant
qualitative:  kvalitativ
quantifier:  kvantor
quantile:  fraktil
quantitative:  kvantitativ
quartile:  kvartil
queue:  kø
queueing theory:  køteori
quotient:  kvotient
quotient group:  kvotientgruppe
quotient ring:  kvotientring
quotient rule:  kvotientregel
quotient space:  kvotientrum
Rademacher distribution:  Rademacherfordeling
radian:  radian
radius:  radius
radius of curvature:  krumningsradius
the Radon-Nikodym theorem:  Radon-Nikodym-sætningen
random:  tilfældig
random effect:  tilfældig effekt, tilfældig virkning
random forest:  tilfældig skov
random process:  stokastisk proces
random sample:  tilfældig stikprøve
random variable:  stokastisk variabel
random variation:  tilfældig variation
random vector:  stokastisk vektor
randomisation test:  randomiseringstest
randomization test:  randomiseringstest
randomized algorithm:  randomiseret algoritme
range:  billedmængde, værdimængde
rational number:  rationalt tal
Rayleigh distribution:  Rayleighfordeling
real analysis:  reel analyse
real number:  reelt tal
real plane:  reel plan
real variable:  reel variabel
rectangle:  rektangel
rectangular distribution:  rektangulær fordeling
recurrence relation:  rekursionsligning
recurrent:  rekurrent
recurrent state:  rekurrent tilstand
recursion:  rekursion
recursive:  rekursiv
red-black tree:  rød-sort træ
reduce:  forkorte, reducere
reduced row echelon form:  reduceret trappeform
reflexive:  refleksiv
reflexivity:  refleksivitet
region:  område
register:  register
regression:  regression
regression analysis:  regressionsanalyse
regular:  regulær
regular expression:  regulært udtryk
regular language:  regulært sprog
regular patch:  regulært kort
regular polygon:  regulær polygon
regularisation:  regularisering
regularity condition:  regularitetsbetingelse
regularization:  regularisering
relation:  relation
relational algebra:  relationel algebra
relational database:  relationel database
relative frequency:  frekvens, relativ hyppighed
relatively prime:  indbyrdes primisk
remainder:  rest
remainder term:  restled
renewal process:  fornyelsesproces
renewal theory:  fornyelsesteori
representation theory:  repræsentationsteori
requirements specification:  kravspecifikation
residual:  residual
residual analysis:  residualanalyse
residual plot:  residualplot
response variable:  responsvariabel
rhombus:  rombe
Riemann integral:  Riemann-integral
the Riesz-Fischer theorem:  Riesz-Fischer-sætningen
right angle:  ret vinkel
right ideal:  højreideal
right triangle:  retvinklet trekant
right-angled triangle:  retvinklet trekant
right-skewed:  højreskæv
ring:  ring
ring theory:  ringteori
robustness:  robusthed
Rolle's theorem:  Rolles sætning
Roman number:  romertal
Roman numeral:  romertal
root:  rod
rotation:  rotation
row:  række
row echelon form:  trappeform
row equivalent:  rækkeækvivalent
row operation:  rækkeoperation
row reduction:  rækkereduktion
row vector:  rækkevektor
rule:  regel
Runge-Kutta method:  Runge-Kutta-metode
runtime error:  køretidsfejl
Russell's paradox:  Russells paradoks
sample:  stikprøve
sample function:  udfaldsfunktion
sample path:  udfaldssti
sample size:  stikprøvestørrelse
sample space:  udfaldsrum
sampling distribution:  stikprøvefordeling
scalar:  skalar
scalar field:  skalarfelt
scalar product:  skalarprodukt
scale parameter:  skalaparameter
scanning:  leksikalsk analyse
seasonal differencing:  sæsondifferensdannelse
seasonal model:  sæsonmodel
seasonal variation:  sæsonvariation
secant:  secans, sekant
security:  sikkerhed
self-adjoint:  selvadjungeret
semantic analysis:  semantisk analyse
semantics:  semantik
semi-circle:  halvcirkel
semi-parametric:  semiparametrisk
semicircle:  halvcirkel
semiparametric:  semiparametrisk
separable:  separabel
sequence:  følge
service time:  betjeningstid
set:  mængde
set builder notation:  mængdebyggernotation
shape parameter:  formparameter
shared memory:  delt hukommelse
siblings:  søskende
sigma-algebra:  sigma-algebra
sign:  fortegn
sign test:  fortegnstest
signed curvature:  krumning med fortegn
significance:  signifikans
significance level:  signifikansniveau
significant:  signifikant
similar:  ensvinklet, ligedannet
similar triangle:  ensvinklet trekant, ligedannet trekant
simple equation:  førstegradsligning
simple linear regression:  simpel lineær regression
Simpson's rule:  Simpsons regel
simulation:  simulering
sine:  sinus
singular:  singulær
skewness:  skævhed
slant asymptote:  skrå asymptote
slope:  hældning, hældningskoefficient, hældningstal
smooth:  glat
solenoidal:  divergensfrit
solid of revolution:  omdrejningslegeme
solution:  løsning
sorting algorithm:  sorteringsalgoritme
space:  rum
space curve:  rumkurve
spanning set:  udspændende mængde
specification:  specifikation
specification of requirements:  kravspecifikation
spectral theorem:  spektralsætning
sphere:  kugle
spherical coordinate:  kuglekoordinat, sfærisk koordinat
spherical coordinate system:  sfærisk koordinatsystem
spheroid:  sfæroide
spurious relationship:  falsk sammenhæng, spuriøs sammenhæng
square:  kvadrat
square root:  kvadratrod
stability:  stabilitet
stable:  stabil
stack:  stak
standard deviation:  standardafvigelse
standard normal distribution:  standardnormalfordeling
standardised residual:  standardiseret residual
standardized residual:  standardiseret residual
state space:  tilstandsrum
static:  statisk
stationarity:  stationaritet
stationary:  stationær
stationary process:  stationær proces
statistical inference:  statistisk inferens
statistical learning:  statistisk læring
statistical model:  statistisk model
statistical modelling:  statistisk modellering
statistical power:  statistisk styrke
statistical simulation:  statistisk simulering
statistics:  statistik
Stirling's approximation:  Stirlings approksimation
stochastic differential equation (forkortes: SDE):  stokastisk differentialligning
stochastic process:  stokastisk proces
Stokes' theorem:  Stokes' sætning
stratification:  stratifikation
strictly decreasing:  strengt aftagende
strictly increasing:  strengt voksende
string:  streng
strong convergence:  stærk konvergens
strong induction:  stærk induktion
strong law of large numbers:  store tals stærke lov
structural induction:  strukturel induktion
Student's t-distribution:  Students t-fordeling
Student's t-test:  Students t-test
studentised residual:  studentiseret residual
studentized residual:  studentiseret residual
subfield:  dellegeme
subgroup:  undergruppe
subring:  delring
subsequence:  delfølge
subset:  delmængde
subspace:  underrum
substitution:  substitution
substring:  delstreng
subtract:  subtrahere
subtraction:  subtraktion
subtrahend:  subtrahend
success:  succes
successor:  efterfølger
sufficiency:  sufficiens
sufficient:  sufficient
sum:  sum
sum of products:  sum af produkter
sum of squares:  kvadratsum
sum of squares between groups:  kvadratsum mellem grupper
sum of squares within groups:  kvadratsum inden for grupper
summand:  summand
summation:  summering
supervised learning:  superviseret læring
support:  støtte
support vector machine (forkortes: SVM):  støttevektormaskine
surface:  flade
surface area:  overfladeareal
surface integral:  fladeintegral
surface of revolution:  omdrejningsflade
surface patch:  kort
surjection:  surjektion
surjective:  surjektiv
survival analysis:  overlevelsesanalyse
the Sylow theorems:  Sylows sætninger
symbol:  symbol
symbol table:  symboltabel
symbolic:  symbolsk
symmetric:  symmetrisk
symmetry:  symmetri
syntax:  syntaks
syntax tree:  syntakstræ
system:  system
system call:  systemkald
system of equations:  ligningssystem
system programming:  systemprogrammering
systematic variation:  systematisk variation
systems programming:  systemprogrammering
t-distribution:  t-fordeling
t-test:  t-test
tangent:  tangens, tangent, tangentlinje
tangent line:  tangent, tangentlinje
tangent plane:  tangentplan
tangent space:  tangentrum
Taylor polynomial:  Taylorpolynomium
Taylor series:  Taylorrække
Taylor's theorem:  Taylors sætning
term:  led
test:  test
test statistic:  teststørrelse
tetrahedron:  tetraeder
theorem:  sætning
time series:  tidsrække
time series analysis:  tidsrækkeanalyse
time series model:  tidsrækkemodel
Tonelli's theorem:  Tonellis sætning
topology:  topologi
torsion:  snoning, torsion
torus:  torus
total sum of squares:  samlet kvadratsum
trace:  spor
trajectory:  udfaldsfunktion, udfaldssti
transformation:  transformation
transient:  transient
transient state:  transient tilstand
transition:  overgang
transition map:  overgangsafbildning
transition mapping:  overgangsafbildning
transition matrix:  overgangsmatrix
transition probability:  overgangssandsynlighed
transpose:  transponere
transversal:  transversal
trapezium:  trapez
trapezoidal sum:  trapezsum
the travelling salesman problem (forkortes: TSP):  den handelsrejsendes problem
traversal:  gennemløb
treatment:  behandling
treatment group:  behandlingsgruppe
tree:  træ
trial:  forsøg
triangle:  trekant
triangle inequality:  trekantsulighed
triangular matrix:  trekantsmatrix
trigonometric:  trigonometrisk
trigonometric function:  trigonometrisk funktion
trigonometry:  trigonometri
triple integral:  tripelintegral
trivial group:  triviel gruppe
trivial subgroup:  triviel undergruppe
true:  sand
truncated cone:  keglestub
truth table:  sandhedstabel
Turing machine:  Turingmaskine
two-sided test:  tosidet test
two-tailed test:  tosidet test
two-way analysis of variance:  tosidet variansanalyse
type I error:  type I-fejl
type II error:  type II-fejl
type system:  typesystem
unbiased estimator:  central estimator, middelret estimator
uncountable:  overtællelig
underdetermined:  underbestemt
undirected graph:  ikke-orienteret graf
uniform:  uniform
uniform distribution:  ligefordeling, uniform fordeling
unimodal:  unimodal
union:  foreningsmængde
unique:  entydig
unique factorization:  entydig faktorisering
unique solution:  entydig løsning
uniqueness:  entydighed
unit:  enhed
unit circle:  enhedscirkel
unit matrix:  enhedsmatrix
unit-speed:  enhedsfart
unitary matrix:  unitær matrix
universal quantifier:  alkvantor
unknown:  ubekendt
unstable:  ustabil
unsupervised learning:  ikke-superviseret læring
upper bound:  øvre grænse
upper integral:  øvre integral
upper quartile:  øvre kvartil
upper triangular matrix:  øvre trekantsmatrix
validation:  validering
value:  værdi
variable:  variabel
variance:  varians
variation:  variation
vector:  vektor
vector field:  vektorfelt
vector space:  vektorrum
Venn diagram:  Venn-diagram
vertex:  knude
vertical asymptote:  lodret asymptote
volume:  rumfang, volumen
von Neumann algebra:  von Neumann-algebra
waiting time:  ventetid
waiting time distribution:  ventetidsfordeling
Wald test:  Wald-test
waterfall model:  vandfaldsmodel
weak convergence:  svag konvergens
weak law of large numbers:  store tals svage lov
Weibull distribution:  Weibullfordeling
white noise:  hvid støj
width:  bredde
Wiener process:  Wienerproces
the Wilcoxon rank-sum test:  Wilcoxons rangsumtest
Wishart distribution:  Wishartfordeling
with replacement:  med tilbagelægning
within-group variation:  variation inden for grupper
without replacement:  uden tilbagelægning
Wronski determinant:  Wronskideterminant
Wronskian:  Wronskideterminant
Young's inequality:  Youngs ulighed
zero divisor:  nuldivisor
zero element:  nulelement
zero function:  nulfunktion
zero ideal:  nulideal
zero map:  nulafbildning
zero matrix:  nulmatrix
zero morphism:  nulmorfi
zero vector:  nulvektor

Søg i ordbog