Institut for Matematik og Datalogi

Matematisk/statistisk/datalogisk ordbog


Dansk-engelsk

abelsk:  abelian
abelsk gruppe:  abelian group
absolut kontinuert:  absolutely continuous
absolut værdi:  absolute value
abstrakt algebra:  abstract algebra
abstrakt syntakstræ:  abstract syntax tree (forkortes: AST)
acceptområde:  acceptance region
acyklisk:  acyclic
addend:  addend
addere:  add
addition:  addition
additiv:  additive
additiv model:  additive model
additivitet:  additivity
adjungeret:  adjoint
afbildning:  map, mapping
afgørlig:  decidable
afgørlighed:  decidability
afhængig:  dependent
afhængig variabel:  dependent variable
afhængighed:  dependence
afledet funktion:  derived function
afslutning:  closure
afsluttet:  closed
afstand:  distance
aftagende:  decreasing
akse:  axis
aksiom:  axiom
alfabet:  alphabet
algebra:  algebra
algebraisk:  algebraic
algebraisk geometri:  algebraic geometry
algebraisk K-teori:  algebraic K-theory
algebraisk struktur:  algebraic structure
algebraisk tal:  algebraic number
algebraisk topologi:  algebraic topology
algebraisk udtryk:  algebraic expression
algoritme:  algorithm
algoritmik:  algorithmics
algoritmisk:  algorithmic
alkvantor:  universal quantifier
allokere:  allocate
allokering:  allocation
alternativ hypotese:  alternative hypothesis
alternerende gruppe:  alternating group
amortiseret analyse:  amortized analysis
amplitude:  amplitude
analyse:  analysis
analytisk:  analytic
analytisk funktion:  analytic function
analytisk geometri:  analytic geometry, analytical geometry
ancillaritet:  ancillarity
andengradsligning:  quadratic equation
ankomst:  arrival
ankomstproces:  arrival process
ankomsttid:  arrival time
antagelse:  assumption
antisymmetrisk:  antisymmetric
anvendt matematik:  applied mathematics
anvendt statistik:  applied statistics
aperiodisk:  aperiodic
approksimation:  approximation
areal:  area
arealtro:  equiareal
aritmetik:  arithmetic, arithmetics
aritmetisk gennemsnit:  arithmetic mean
aritmetisk middelværdi:  arithmetic mean
assembler:  assembler
assemblersprog:  assembly language
associativ:  associative
associativ lov:  associative law
asymptote:  asymptote
asymptotisk:  asymptotic
asymptotisk analyse:  asymptotic analysis
autentificering:  authentification
autokorrelation:  autocorrelation
autokorrelationsfunktion:  autocorrelation function (forkortes: ACF)
automat:  automaton
automorfi:  automorphism
autoregressiv:  autoregressive (forkortes: AR)
autoregressiv glidende gennemsnit:  autoregressive moving average (forkortes: ARMA)
autoregressiv integreret glidende gennemsnit:  autoregressive integrated moving average (forkortes: ARIMA)
autoregressiv model:  autoregressive model
AVL-træ:  AVL tree
åben:  open
ægte delmængde:  proper subset
ægte ideal:  proper ideal
ækvivalensklasse:  equivalence class
ækvivalensrelation:  equivalence relation
ækvivalent:  equivalent
økonometri:  econometrics
øvre grænse:  upper bound
øvre integral:  upper integral
øvre kvartil:  upper quartile
øvre trekantsmatrix:  upper triangular matrix
B*-algebra:  B*-algebra
B+-træ:  B+ tree
B-træ:  B-tree
baglæns substitution:  back substitution
Banachalgebra:  Banach algebra
Banachrum:  Banach space
basis:  basis
basisskift:  change of basis
basistilfælde:  base case
Bayes' sætning:  Bayes' theorem
Bayesiansk inferens:  Bayesian inference
Bayesiansk statistik:  Bayesian statistics
Bézierkurve:  Bézier curve
begrænset:  bounded
begyndelsesbetingelse:  initial condition
begyndelsesværdi:  initial value
begyndelsesværdiproblem:  initial value problem
behandling:  treatment
behandlingsgruppe:  treatment group
beregne:  calculate
beregnelig:  computable
beregnelighed:  computability
beregning:  calculation
Bernoulli-forsøg:  Bernoulli trial
Bernoullifordeling:  Bernoulli distribution
beskær og søg:  prune and search
beskrivende statistik:  descriptive statistics
beslutningsproblem:  decision problem
beslutningstræ:  decision tree
bestemt integral:  definite integral
betafordeling:  beta distribution
betingelse:  condition
betinget:  conditional
betinget sandsynlighed:  conditional probability
betjeningstid:  service time
bevis:  proof
bevis ved induktion:  proof by induction
bevis ved kontraposition:  proof by contraposition, proof by contrapositive
bevis ved modstrid:  proof by contradiction
bias:  bias
bijektion:  bijection
bijektiv:  bijective
billede:  image
billedkompression:  image compression
billedmængde:  range
billedsegmentering:  image segmentation
bimodal:  bimodal
binær:  binary
binær hob:  binary heap
binær relation:  binary relation
binær variabel:  binary variable
binært træ:  binary tree
binomialfordeling:  binomial distribution
binomialhob:  binomial heap
binomialkoefficient:  binomial coefficient
biostatistik:  biostatistics
bit:  bit
bitmønster:  bit pattern
blad:  leaf
blandet model:  mixed model
blandet tal:  mixed number
Bolzano-Weierstrass-sætningen:  the Bolzano-Weierstrass theorem
Bonferroni-korrektion:  Bonferroni correction
Borelfordeling:  Borel distribution
Borelmængde:  Borel set
brøk:  fraction
bredde:  width
Brownsk bevægelse:  Brownian motion
bue:  arc
buelængde:  arc length
bundkort:  mainboard, motherboard
C*-algebra:  C*-algebra
calculus:  calculus
Cantormængde:  Cantor set
Cauchy-Schwarz' ulighed:  the Cauchy-Schwarz inequality
Cauchyfølge:  Cauchy sequence
Cauchyfordeling:  Cauchy distribution
central estimator:  unbiased estimator
central grænseværdisætning:  central limit theorem (forkortes: CLT)
centrum for den indskrevne cirkel:  incenter
centrum for den omskrevne cirkel:  circumcenter
certifikat:  certificate
Chebyshevs ulighed:  Chebyshev's inequality
Chernoff-ansigt:  Chernoff face
Chernoff-grænse:  Chernoff bound
chi i anden:  chi-squared
chi i anden-fordeling:  chi-squared distribution
chi i anden-test:  chi-squared test
cirkel:  circle
cirkeldiagram:  pie chart
cirkelperiferi:  circumference of a circle
cirkelskive:  disk
computerarkitektur:  computer architecture
computersimulering:  computer simulation
cosecans:  cosecant
cosinus:  cosine
cotangens:  cotangent
cyklisk:  cyclic
data:  data
database:  database
databasedesign:  database design
datalogi:  computer science
datastruktur:  data structure
datavidenskab:  data science
dødsproces:  death process
De Morgans love:  De Morgan's laws
decimal:  decimal
decimaltal:  decimal number
definere:  define
definition:  definition
definitionsmængde:  domain
degenereret:  degenerate
del og hersk:  divide and conquer
delelighed:  divisibility
delfølge:  subsequence
dellegeme:  subfield
delmængde:  subset
delring:  subring
delstreng:  substring
delt hukommelse:  shared memory
den handelsrejsendes problem:  the travelling salesman problem (forkortes: TSP)
deskriptiv statistik:  descriptive statistics
determinant:  determinant
deterministisk endelig automat:  deterministic finite automaton (forkortes: DFA)
diagnostik:  diagnostics
diagnostisk plot:  diagnostic plot
diagonalindgang:  diagonal entry
diagonaliserbar:  diagonalizable
diagonalisering:  diagonalization
diagonalmatrix:  diagonal matrix
diagram:  diagram
diameter:  diameter
differensdannelse:  differencing
differentiabel:  differentiable
differentiabilitet:  differentiability
differentialgeometri:  differential geometry
differentialkvotient:  derivative
differentialligning:  differential equation (forkortes: DE)
differentialregning:  differential calculus
differentiere:  differentiate
differentiering:  differentiation
diffusionsproces:  diffusion process
digraf:  digraph
dimension:  dimension
Dirac-deltafunktionen:  Dirac's delta function, the Dirac delta function
Dirac-mål:  Dirac measure
Diracs deltafunktion:  Dirac's delta function, the Dirac delta function
direkte bevis:  direct proof
direkte produkt:  direct product
direkte sum:  direct sum
direktiv:  directive
Dirichletfordeling:  Dirichlet distribution
disjunkt:  disjoint
diskontinuert:  discontinuous
diskret:  discrete
diskretisering:  discretization
diskriminantanalyse:  discriminant analysis
diskstruktur:  disk structure
dispersionsmodel:  dispersion model
distribueret filsystem:  distributed file system
distribueret system:  distributed system
distributiv:  distributive
distributiv lov:  distributive law
divergens:  divergence
divergensfrit:  solenoidal
divergenssætning:  divergence theorem
divergent:  divergent
dividend:  dividend
dividere:  divide
division:  division
divisor:  divisor
dobbelthægtet liste:  doubly linked list
dobbeltintegral:  double integral
dobbeltsum:  double sum
domineret konvergens:  dominated convergence
dueslagsprincippet:  the pigeonhole principle
dybde:  depth
dynamisk:  dynamic
dynamisk programmering:  dynamic programming
dynamisk system:  dynamic system, dynamical system
efficiens:  efficiency
efterfølger:  successor
efterkommer:  descendant
egenfunktion:  eigenfunction
egenrum:  eigenspace
egenskab:  property
egenværdi:  eigenvalue
egenvektor:  eigenvector
eksempel:  example
eksistens:  existence
eksistenskvantor:  existential quantifier
eksogen:  exogenous
eksogen variabel:  exogenous variable
eksperiment:  experiment
eksplicit:  explicit
eksponent:  exponent
eksponentialfordeling:  exponential distribution
eksponentiel:  exponential
ekstrapolation:  extrapolation
ekstremværdistatistik:  extreme value statistics
ekstremværditeori:  extreme value theory
element:  element
elementære rækkeoperationer:  elementary row operations
ellipse:  ellipse
ellipsoide:  ellipsoid
elliptisk:  elliptic
elliptisk funktion:  elliptic function
elliptisk kurve:  elliptic curve
elliptisk paraboloide:  elliptic paraboloid
en-til-en:  one-to-one
endelig:  finite
endelig automat:  finite automaton
endelig gruppe:  finite group
endeligdimensional:  finite-dimensional
endeligt legeme:  finite field
endogen:  endogenous
endogen variabel:  endogenous variable
endomorfi:  endomorphism
enhed:  unit
enhedscirkel:  unit circle
enhedsfart:  unit-speed
enhedsmatrix:  unit matrix
ensidet test:  one-sided test, one-tailed test
ensidet variansanalyse:  one-way analysis of variance
ensvinklet:  similar
ensvinklet trekant:  similar triangle
entydig:  unique
entydig faktorisering:  unique factorization
entydig løsning:  unique solution
entydighed:  uniqueness
ergodesætningen:  the ergodic theorem
ergodisk:  ergordic
erklæring:  declaration
Erlangfordeling:  Erlang distribution
estimat:  estimate
estimation:  estimation
estimationsfunktion:  estimating function
estimationsligning:  estimating equation
estimator:  estimator
etiket:  label
euklidisk geometri:  Euclidean geometry
euklidisk rum:  Euclidean space
Euklids algoritme:  Euclidean algorithm
Eulermetoden:  the Euler method
F-fordeling:  F-distribution
F-test:  F-test
faktor:  factor
faktoranalyse:  factor analysis
faktorisering:  factorization
faktorstrukturdiagram:  factor structure diagram
fakultet:  factorial
falsk:  false
falsk negativ:  false negative
falsk positiv:  false positive
falsk sammenhæng:  spurious relationship
fælles standardafvigelse:  pooled standard deviation
fælles varians:  pooled variance
fællesmængde:  intersection
fællesnævner:  common denominator
fødselsproces:  birth process
følge:  sequence
førstegradsligning:  simple equation
fejl:  error
fejlled:  error term
fejlretning:  debugging
feltlinje:  field line
fiasko:  failure
Fibonaccihob:  Fibonacci heap
Fibonaccital:  Fibonacci number
fikspunkt:  fixed point
fikspunktsætning:  fixed point theorem
filsystem:  file system
firkant:  quadrilateral
Fisher-informationsmatricen:  the Fisher information matrix
Fishers eksakte test:  Fisher's exact test
Fishers informationsmatrix:  the Fisher information matrix
flade:  surface
fladeintegral:  surface integral
flerdimensional fordeling:  multivariate distribution
flerdimensional normalfordeling:  multivariate normal distribution
flydende komma:  floating point
folder:  folder
forælder:  parent
forøge:  increment
fordeling:  distribution
fordelingsfri:  distribution free
fordelingsfunktion:  distribution function
foreningsmængde:  union
forgænger:  predecessor
forgren og begræns:  branch and bound
forgreningsproces:  branching process
forklarende variabel:  explanatory variable
forkorte:  reduce
formel:  formula
formel grammatik:  formal grammar
formelt sprog:  formal language
formindske:  decrement
formparameter:  shape parameter
fornyelsesproces:  renewal process
fornyelsesteori:  renewal theory
forsøg:  trial
forsøgsdesign:  experimental design
fortætningspunkt:  accumulation point, limit point
fortegn:  sign
fortegnstest:  sign test
forventet værdi:  expected value
forventet ventetid:  expected waiting time
Fourieranalyse:  Fourier analysis
Fourierintegral:  Fourier integral
Fourierrække:  Fourier series
Fouriertransformation:  Fourier transform
fraktil:  quantile
frekvens:  relative frequency
frekventistisk inferens:  frequentist inference
frekventistisk statistik:  frequentist statistics
frembringende funktion:  generating function
fremmednøgle:  foreign key
frihedsgrad:  degree of freedom (forkortes: DF)
frihedsgrader inden for grupper:  degrees of freedom within groups
frihedsgrader mellem grupper:  degrees of freedom between groups
Fubinis sætning:  Fubini's theorem
fuldstændig løsning:  general solution
fuldstændigt binært træ:  complete binary tree
fundamentalform:  fundamental form
fundamentalsætning:  fundamental theorem
funktion:  function
funktionalanalyse:  functional analysis
funktionelt:  functional
funktionelt sprog:  functional language
gammafordeling:  gamma distribution
gange:  multiply
gange over kors:  cross-multiply
Gauss' sætning:  Gauss' theorem
Gauss-elimination:  Gaussian elimination
Gauss-Jordan-elimination:  Gauss-Jordan elimination
Gaussfordeling:  Gaussian distribution
Gaussisk heltal:  Gaussian integer
Gausskrumning:  Gaussian curvature
Gödels sætning:  Gödel's theorem
generaliseret additiv model:  generalised additive model (forkortes: GAM), generalized additive model (forkortes: GAM)
generaliseret estimationsligning:  generalised estimating equation (forkortes: GEE), generalized estimating equation (forkortes: GEE)
generaliseret lineær blandet model:  generalised linear mixed model (forkortes: GLMM), generalized linear mixed model (forkortes: GLMM)
generaliseret lineær model:  generalised linear model (forkortes: GLM), generalized linear model (forkortes: GLM)
generaliseret Paretofordeling:  generalised Pareto distribution, generalized Pareto distribution
generel løsning:  general solution
gennemløb:  traversal
gennemskæring:  intersection
gennemsnit:  average, mean
geodætisk:  geodesic
geodætisk krumning:  geodesic curvature
geodætisk kurve:  geodesic curve
geodætisk ligning:  geodesic equation
geometri:  geometry
geometrisk følge:  geometric progression, geometric sequence
geometrisk fordeling:  geometric distribution
geometrisk gennemsnit:  geometric mean
geometrisk middelværdi:  geometric mean
geometrisk række:  geometric series
glat:  smooth
glidende gennemsnit:  moving average (forkortes: MA)
glidende gennemsnitsmodel:  moving average model
global:  global
Godambe-informationsmatricen:  the Godambe information matrix
Godambes informationsmatrix:  the Godambe information matrix
Gompertzfordeling:  Gompertz distribution
grad:  degree
gradient:  gradient
gradientfelt:  gradient field
gradientsætning:  gradient theorem
graf:  graph
grafalgoritme:  graph algorithm
graffarvning:  graph coloring
grafik:  graphics
grafisk brugerflade:  graphical user interface (forkortes: GUI)
grafisk brugergrænseflade:  graphical user interface (forkortes: GUI)
grafisk model:  graphical model
grafteori:  graph theory
grammatik:  grammar
grådig algoritme:  greedy algorithm
grænseværdi:  limit
Greens sætning:  Green's theorem
grundtal:  base
gruppe:  group
grupperede observationer:  grouped observations
gruppeteori:  group theory
halvcirkel:  semi-circle, semicircle
halvkugle:  hemisphere
halvplan:  half-plane
halvrum:  half-space
Hamilton-kreds:  Hamiltonian cycle
Hamming-afstand:  Hamming distance
harmonisk:  harmonic
harmonisk analyse:  harmonic analysis
harmonisk funktion:  harmonic function
harmonisk gennemsnit:  harmonic mean
harmonisk middelværdi:  harmonic mean
hægtet liste:  linked list
hældning:  slope
hældningskoefficient:  slope
hældningstal:  slope
hændelse:  event
Hölders ulighed:  Hölder's inequality
højde:  height
højreideal:  right ideal
højreskæv:  right-skewed
Heine-Borel-sætningen:  the Heine-Borel theorem
heltal:  integer
heltalsprogrammering:  integer programming
henfald:  decay
Hermitesk:  Hermitian
Hermitesk matrix:  Hermitian matrix
Herons formel:  Heron's formula
Hessedeterminant:  Hessian determinant
Hessematrix:  Hessian matrix
heteroskedasticitet:  heteroscedasticity, heteroskedasticity
hierarkisk model:  hierarchical model
Hilbertrum:  Hilbert space
histogram:  histogram
hob:  heap
hobegenskab:  heap property
holomorf:  holomorphic
holomorf afbildning:  holomorphic map, holomorphic mapping
holomorf funktion:  holomorphic function
homogen:  homogeneous
homologi:  homology
homomorf:  homomorphic
homomorfi:  homomorphism
homoskedasticitet:  homoscedasticity, homoskedasticity
hoveddiagonal:  main diagonal
hovedeffekt:  main effect
hovedkrumning:  principal curvature
hovedsætning:  fundamental theorem
hovedvirkning:  main effect
Huffman-kode:  Huffman code
Huffman-kodning:  Huffman coding
hukommelse:  memory
hvid støj:  white noise
hyperbel:  hyperbola
hyperboloide:  hyperboloid
hyperbolsk:  hyperbolic
hyperbolsk bevarelseslov:  hyperbolic conservation law
hyperbolsk cosecans:  hyperbolic cosecant
hyperbolsk cosinus:  hyperbolic cosine
hyperbolsk cotangens:  hyperbolic cotangent
hyperbolsk funktion:  hyperbolic function
hyperbolsk paraboloide:  hyperbolic paraboloid
hyperbolsk secans:  hyperbolic secant
hyperbolsk sinus:  hyperbolic sine
hyperbolsk tangens:  hyperbolic tangent
hypergeometrisk fordeling:  hypergeometric distribution
hypotese:  hypothesis
hypoteseprøvning:  hypothesis testing
hypotesetest:  hypothesis test
hyppighed:  frequency
ideal:  ideal
identitetsmatrix:  identity matrix
ikke-degenereret:  nondegenerate
ikke-deterministisk endelig automat:  nondeterministic finite automaton (forkortes: NFA)
ikke-euklidisk geometri:  non-Euclidean geometry
ikke-lineær:  nonlinear
ikke-orienteret graf:  undirected graph
ikke-parametrisk:  non-parametric, nonparametric
ikke-parametrisk test:  non-parametric test, nonparametric test
ikke-singulær:  nonsingular
ikke-superviseret læring:  unsupervised learning
imaginær:  imaginary
imaginær enhed:  imaginary unit
imaginært:  imaginary
imaginært tal:  imaginary number
imperativ:  imperative
imperativt sprog:  imperative language
implementere:  implement
implementering:  implementation
implicit:  implicit
imputering:  imputation
indbyrdes primisk:  coprime, mutually prime, relatively prime
indeks:  index
indeksering:  indexing
indgang:  entry
indikatorfunktion:  indicator function
indirekte bevis:  indirect proof
indlejret kommentar:  nested comment
indlejret løkke:  nested loop
indre løkke:  inner loop
indre produkt:  inner product
indrykning:  indentation
indskreven cirkel:  incircle, inscribed circle
induktion:  induction
induktionsantagelse:  induction hypothesis, inductive hypothesis
induktionsbevis:  proof by induction
induktionsskridt:  induction step, inductive step
inferens:  inference
inferensfejl:  inferential error
infinitesimalregning:  calculus, infinitesimal calculus
inhomogen:  inhomogeneous
initialisere:  initialise, initialize
initialisering:  initialisation, initialization
injektion:  injection
injektiv:  injective, one-to-one
inkonsistent:  inconsistent
instruktion:  instruction
instrumentvariabel:  instrumental variable
integrabel:  integrable
integral:  integral
integralregning:  integral calculus
integration:  integration
integration ved substitution:  integration by substitution
integrere:  integrate
integritetsområde:  integral domain
intensitetsmatrix:  intensity matrix
interaktion:  interaction
interaktionsdesign:  interaction design
interaktionsled:  interaction term
interankomsttid:  interarrival time
intern knude:  internal node
interpolation:  interpolation
interval:  interval
invariant:  invariant
invers:  inverse
invers funktion:  inverse function
invers intensitetsvægtning:  inverse intensity weighting (forkortes: IIW)
invers sandsynlighedsvægtning:  inverse probability weighting (forkortes: IPW)
inversionsmetode:  inversion method
invertibel:  invertible
involution:  involution
irreducibel:  irreducible
isometri:  isometry
isometrisk tegning:  isometric drawing
isomorf:  isomorphic
isomorfi:  isomorphism
isomorfisætning:  isomorphism theorem
isoperimetrisk:  isoperimetric
isoperimetrisk problem:  isoperimetric problem
isoperimetrisk ulighed:  isoperimetric inequality
iteration:  iteration
iterativ:  iterative
Jacobiant:  Jacobian determinant
Jacobideterminant:  Jacobian determinant
Jacobimatrix:  Jacobian matrix
Jensens ulighed:  Jensen's inequality
K-gruppe:  K-group
K-teori:  K-theory
Kalmanfilter:  Kalman filter
kanonisk korrelationsanalyse:  canonical correlation analysis (forkortes: CCA)
kant:  edge
karakteristisk funktion:  characteristic function
karakteristisk ligning:  characteristic equation
karakteristisk polynomium:  characteristic polynomial
kardinalitet:  cardinality
kardinaltal:  cardinal number
kartesisk koordinat:  Cartesian coordinate
kartesisk koordinatsystem:  Cartesian coordinate system
kartesisk produkt:  Cartesian product
kategorisk:  categorical
kategorisk variabel:  categorical variable
kategoriske data:  categorical data
katenoide:  catenoid
kausalitet:  causality
kædelinje:  catenary
kæderegel:  chain rule
:  queue
køretidsfejl:  runtime error
køteori:  queueing theory
kegle:  cone
keglestub:  conical frustum, frustum of a cone, truncated cone
kemometri:  chemometrics
kinesisk restklassesætning:  Chinese remainder theorem
klasse:  class
klassifikation:  classification
klike:  clique
klynge:  cluster
klyngealgoritme:  clustering algorithm
klyngeanalyse:  cluster analysis
knude:  node, vertex
kodegenerering:  code generation
koefficient:  coefficient
koefficientmatrix:  coefficient matrix
kohorte:  cohort
kohorteundersøgelse:  cohort study
kointegration:  cointegration
kombination:  combination
kombinatorik:  combinatorics
kombinatorisk optimering:  combinatorial optimisation, combinatorial optimization
kommutativ:  commutative
kommutativ gruppe:  commutative group
kommutativ lov:  commutative law
kommutativ ring:  commutative ring
kommutativt diagram:  commutative diagram
kompakt:  compact
kompakthed:  compactness
kompleks:  complex
kompleks analyse:  complex analysis
kompleks variabel:  complex variable
kompleksitet:  complexity
kompleksitetsklasse:  complexity class
komplekst plan:  complex plane
komplekst tal:  complex number
komplementærmængde:  complement
konfidensinterval:  confidence interval
konform:  conformal
konfunderende faktor:  confounding factor
konfunderende variabel:  confounding variable
konfundering:  confounding
kongruens:  congruence
kongruensklasse:  congruence class
konjugering:  conjugation
konkav:  concave
konservativ:  conservative
konservativ test:  conservative test
konsistens:  consistency
konsistent:  consistent
konstant:  constant
konstant morfi:  constant morphism
kontekstfølsom grammatik:  context-sensitive grammar
kontekstfølsomt sprog:  context-sensitive language
kontekstfri grammatik:  context-free grammar (forkortes: CFG)
kontekstfrit sprog:  context-free language (forkortes: CFL)
kontingenstabel:  contingency table
kontinuert:  continuous
kontinuitet:  continuity
kontinuitetskorrektion:  continuity correction
kontraposition:  contraposition
kontrapositivt:  contrapositive
kontrol:  control
kontrolgruppe:  control group
konveks:  convex
konveks analyse:  convex analysis
konvergens:  convergence
konvergens i fordeling:  convergence in distribution
konvergens i sandsynlighed:  convergence in probability
konvergent:  convergent
koordinat:  coordinate
koordinatsystem:  coordinate system
korde:  chord
korollar:  corollary
korrekthed:  correctness
korrektion:  correction
korrelation:  correlation
korrelationskoefficient:  correlation coefficient
korrelationsstruktur:  correlation structure
korrelerede data:  correlated data
kort:  patch, surface patch
kovarians:  covariance
kovariansanalyse:  analysis of covariance (forkortes: ANCOVA)
kovariansstruktur:  covariance structure
kovariat:  covariate
kravspecifikation:  requirements specification, specification of requirements
kreds:  cycle
kritisk område:  critical region
kritisk værdi:  critical value
krumning:  curvature
krumning med fortegn:  signed curvature
krumningsradius:  radius of curvature
krydsvalidering:  cross-validation
kryptoanalyse:  cryptanalysis
kryptografi:  cryptography
kryptologi:  cryptology
kubikrod:  cube root
kugle:  sphere
kuglekoordinat:  spherical coordinate
kumulativ fordelingsfunktion:  cumulative distribution function (forkortes: CDF)
kunstig intelligens:  artificial intelligence (forkortes: AI)
kurtosis:  kurtosis
kurve:  curve
kurveintegral:  contour integral, curve integral, line integral, path integral
kurvelineær:  curvilinear
kvadrant:  quadrant
kvadrat:  square
kvadratrod:  square root
kvadratsum:  sum of squares
kvadratsum inden for grupper:  sum of squares within groups
kvadratsum mellem grupper:  sum of squares between groups
kvalitativ:  qualitative
kvantitativ:  quantitative
kvantor:  quantifier
kvartil:  quartile
kvotient:  quotient
kvotientgruppe:  quotient group
kvotientregel:  quotient rule
kvotientring:  quotient ring
kvotientrum:  quotient space
l'Hôpitals regel:  l'Hôpital's rule
lagkagediagram:  pie chart
Lagrangepolynomium:  Lagrange polynomial
Lagranges sætning:  Lagrange's theorem
Laplacefordeling:  Laplace distribution
Laplaceoperator:  Laplace operator
Laplacetransformation:  Laplace transform
Laurentrække:  Laurent series
længde:  length
længste fælles delfølge:  longest common subsequence
længste fælles delsekvens:  longest common subsequence
længste fælles delstreng:  longest common substring
Lévyproces:  Lévy process
løkke:  loop
løsning:  solution
Lebesgue-integral:  Lebesgue integral
Lebesgue-integration:  Lebesgue integration
Lebesgue-mål:  Lebesgue measure
Lebesgue-målelig:  Lebesgue measurable
led:  term
led af højere orden:  higher order term
legeme:  field
legemsudvidelse:  field extension
leksikalsk analyse:  scanning
lemma:  lemma
liberal test:  liberal test
lige:  even
ligebenet:  isosceles
ligebenet trekant:  isosceles triangle
ligedannet:  similar
ligedannet trekant:  similar triangle
ligefordeling:  uniform distribution
ligesidet:  equilateral
ligesidet trekant:  equilateral triangle
ligning:  equation
ligningssystem:  system of equations
likelihood:  likelihood
likelihoodfunktion:  likelihood function
likelihoodkvotienttest:  likelihood ratio test
linearkombination:  linear combination
lineær:  linear
lineær afbildning:  linear map, linear mapping
lineær afhængighed:  linear dependence
lineær algebra:  linear algebra
lineær blandet model:  linear mixed model (forkortes: LMM)
lineær differentialligning:  linear differential equation
lineær ekstrapolation:  linear extrapolation
lineær funktion:  linear function
lineær interpolation:  linear interpolation
lineær ligning:  linear equation
lineær model:  linear model
lineær operator:  linear operator
lineær programmering:  linear programming
lineær regression:  linear regression
lineær transformation:  linear transformation
lineær uafhængighed:  linear independence
lineært afhængig:  linearly dependent
lineært rum:  linear space
lineært uafhængig:  linearly independent
linje:  line
linjestykke:  line segment
liste:  list
lodret asymptote:  vertical asymptote
logaritme:  logarithm
logaritmisk:  logarithmic
logaritmisk funktion:  logarithmic function
logaritmisk række:  logarithmic series
logaritmisk skala:  logarithmic scale
logik:  logic
logisk:  logical
logistisk:  logistic
logistisk differentialligning:  logistic differential equation
logistisk funktion:  logistic function
logistisk ligning:  logistic equation
logistisk regression:  logistic regression
logistisk vækst:  logistic growth
lokal:  local
longitudinel undersøgelse:  longitudinal study
lov om total sandsynlighed:  law of total probability
lukket:  closed
Maclaurinrække:  Maclaurin series
maksimalt ideal:  maximal ideal
maksimum likelihood:  maximum likelihood (forkortes: ML)
mangefold:  multiple
mangfoldighed:  manifold
manglende data:  missing data
manglende værdi:  missing value
Mann-Whitney U-test:  Mann-Whitney U test
mappe:  folder
marginaleffekt:  marginal effect
marginalfordeling:  marginal distribution
marginalvirkning:  marginal effect
Markovegenskab:  Markov property
Markovkæde:  Markov chain
Markovproces:  Markov process
Markovs ulighed:  Markov's inequality
martingal:  martingale
maskinarkitektur:  machine architecture
maskinlæring:  machine learning
massesignifikans:  mass significance
matematik:  mathematics
matematikkens historie:  history of mathematics
matematisk analyse:  mathematical analysis
matematisk model:  mathematical model
matematisk modellering:  mathematical modelling
matematisk statistik:  mathematical statistics
matrix:  matrix
matrixaddition:  matrix addition
matrixmultiplikation:  matrix multiplication
målbevarende:  measure preserving
målelig:  measurable
målteoretisk:  measure-theoretic
målteori:  measure theory
mængde:  set
mængdebyggernotation:  set builder notation
mønster:  pattern
McNemars test:  McNemar's test
med tilbagelægning:  with replacement
med uret:  clockwise
medføre:  imply
median:  median
medianernes skæringspunkt:  centroid
mellemankomsttid:  interarrival time
metode:  method
metrik:  metric
metrisk:  metric
metrisk rum:  metric space
middelkrumning:  mean curvature
middelkvadratafvigelse:  mean square
middelkvadratafvigelse inden for grupper:  mean square within groups
middelkvadratafvigelse mellem grupper:  mean square between groups
middelret estimator:  unbiased estimator
middelværdi:  expected value, mean
middelværdisætning:  mean value theorem
midtnormal:  perpendicular bisector
mikroarkitektur:  microarchitecture
mindste fælles mangefold:  least common multiple (forkortes: LCM)
mindste fælles multiplum:  least common multiple (forkortes: LCM)
mindste kvadraters metode:  least squares method, method of least squares
minimalt ideal:  minimal ideal
Minkowskis ulighed:  Minkowski's inequality
minuend:  minuend
misspecifikation:  misspecification
mod uret:  anticlockwise, counterclockwise
modeksempel:  counterexample
modellering:  modelling
modelvalidering:  model validation
modstrid:  contradiction
modstridsbevis:  proof by contradiction
moment:  moment
momentfrembringende funktion:  moment generating function (forkortes: MGF)
monoton:  monotone
morfi:  morphism
multimodal:  multimodal
multinomial fordeling:  multinomial distribution
multipel lineær regression:  multiple linear regression (forkortes: MLR)
multipel regression:  multiple regression
multiplicere:  multiply
multiplicitet:  multiplicity
multiplikand:  multiplicand
multiplikation:  multiplication
multiplikativ invers:  multiplicative inverse
multiplikator:  multiplier
multiplum:  multiple
multivariat:  multivariate
multivariat regression:  multivariate regression
multivariat variansanalyse:  multivariate analysis of variance (forkortes: MANOVA)
nabomatrix:  adjacency matrix
naturlig eksponentiel familie:  natural exponential family
naturlig logaritme:  natural logarithm
naturligt tal:  natural number
nævner:  denominator
nøgle:  key
nedre grænse:  lower bound
nedre integral:  lower integral
nedre kvartil:  lower quartile
nedre trekantsmatrix:  lower triangular matrix
negativ binomialfordeling:  negative binomial distribution
negativt heltal:  negative integer
netværk:  network
netværksprotokol:  network protocol
neuralt netværk:  neural network
niveau:  level
niveaukurve:  level curve
norm:  norm
normal:  normal, normal vector
normalfordeling:  normal distribution
normalform:  normal form
normalitet:  normality
normalkrumning:  normal curvature
normalmatrix:  normal matrix
normalvektor:  normal, normal vector
notation:  notation
NP-fuldstændigt:  NP-complete
nulafbildning:  zero map
nuldivisor:  zero divisor
nulelement:  zero element
nulfunktion:  zero function
nulhypotese:  null hypothesis
nulideal:  zero ideal
nullitet:  nullity
nulmatrix:  zero matrix
nulmorfi:  zero morphism
nulrekurrent:  null recurrent
nulrum:  null space
nulvektor:  zero vector
numerisk:  numeric, numerical
numerisk analyse:  numerical analysis
numerisk fejl:  numerical error
numerisk metode:  numerical method
numerisk variabel:  numeric variable
numeriske data:  numerical data
objekt:  object
objektorienteret:  object-oriented
objektorienteret sprog:  object-oriented language
objektorientering:  object-orientation
oblat:  oblate
oblat omdrejningsellipsoide:  oblate ellipsoid of revolution
oblat sfæroide:  oblate spheroid
observation:  observation
observationel undersøgelse:  observational study
omdrejningsellipsoide:  ellipsoid of revolution
omdrejningsflade:  surface of revolution
omdrejningslegeme:  solid of revolution
omegn:  neighborhood, neighbourhood
omkreds:  perimeter
område:  region
omskreven cirkel:  circumcircle, circumscribed circle
omvendt:  inverse
omvendt funktion:  inverse function
operation:  operation
operativsystem:  operating system
operator:  operator
operatoralgebra:  operator algebra
operatoralgebrateori:  operator algebra theory
optimalitet:  optimality
optimering:  optimisation, optimization
orden:  order
ordinær differentialligning:  ordinary differential equation (forkortes: ODE)
orienterbar:  orientable
orienteret graf:  directed graph
ortogonal:  orthogonal
ortogonalitet:  orthogonality
ortonormal:  orthonormal
ortonormal basis:  orthonormal basis
ortonormalbasis:  orthonormal basis
ortonormalitet:  orthonormality
overbestemt:  overdetermined
overfladeareal:  surface area
overgang:  transition
overgangsafbildning:  transition map, transition mapping
overgangsmatrix:  transition matrix
overgangssandsynlighed:  transition probability
overlevelsesanalyse:  survival analysis
oversætter:  compiler
overtællelig:  uncountable
p-værdi:  p-value
paneldata:  panel data
par:  pair
parabel:  parabola
paraboloide:  paraboloid
parabolsk:  parabolic
parallelitet:  parallelism
parallelogram:  parallelogram
parameter:  parameter
parameterortogonalitet:  parameter orthogonality
parametriseret:  parametric, parametrised, parametrized
parametriseret flade:  parametric surface, parametrised surface, parametrized surface
parametriseret kurve:  parametric curve, parametrised curve, parametrized curve
parametrisering:  parameterization
parametrisk:  parametric
parametrisk polymorfi:  parametric polymorphism
parametrisk test:  parametric test
parentes:  bracket, parenthesis
Paretofordeling:  Pareto distribution
parrede data:  paired data
parret t-test:  paired t-test
partiel afledet:  partial derivative
partiel autokorrelationsfunktion:  partial autocorrelation function (forkortes: PACF)
partiel differentialligning:  partial differential equation (forkortes: PDE)
partiel integration:  integration by parts
partiel korrelation:  partial correlation
partiel mindste kvadraters metode:  partial least squares (forkortes: PLS)
partikulær løsning:  particular solution
:  onto
penetrationstest:  penetration test
periferi:  perimeter
periferivinkel:  inscribed angle
periode:  period
periodisk funktion:  periodic function
permutation:  permutation
permutationstest:  permutation test
pivotelement:  pivot, pivot element
plan:  plane
plan kurve:  plane curve
Poissonfordeling:  Poisson distribution
Poissonproces:  Poisson process
polært koordinat:  polar coordinate
polært koordinatsystem:  polar coordinate system
polyeder:  polyhedron
polygon:  polygon
polymorfi:  polymorphism
polynomium:  polynomial
polynomiumsring:  polynomial ring
population:  population
positivt heltal:  positive integer
potensfunktion:  power function
potensmængde:  power set
prædikat:  predicate
prædikteret værdi:  predicted value
prædiktionsinterval:  prediction interval
prædiktor:  predictor
prædiktorvariabel:  predictor variable
prikprodukt:  dot product
primær nøgle:  primary key
primideal:  prime ideal
primtal:  prime number
principalkomponentanalyse:  principal component analysis (forkortes: PCA)
principalkomponentregression:  principal component regression (forkortes: PCR)
prioritetskø:  priority queue
probabilistisk:  probabilistic
procent:  per cent, percent
procentdel:  percentage
procentsats:  percentage
proces:  process
procesmodel:  process model
produkt:  product
produktregel:  product rule
produktrum:  product space
programmering:  programming
programmeringsparadigme:  programming paradigm
programmeringssprog:  programming language
projektion:  projection
projektiv geometri:  projective geometry
prolat:  prolate
prolat omdrejningsellipsoide:  prolate ellipsoid of revolution
prolat sfæroide:  prolate spheroid
psykometri:  psychometrics
punkt:  point
punktestimat:  point estimate
pyramidestub:  frustum of a pyramid, pyramidal frustum
Rademacherfordeling:  Rademacher distribution
radian:  radian
radius:  radius
Radon-Nikodym-sætningen:  the Radon-Nikodym theorem
rand:  boundary
randbetingelse:  boundary condition
randomiseret algoritme:  randomized algorithm
randomiseringstest:  randomisation test, randomization test
randpunkt:  boundary point
rationalt tal:  rational number
Rayleighfordeling:  Rayleigh distribution
række:  row
rækkeækvivalent:  row equivalent
rækkeoperation:  row operation
rækkereduktion:  row reduction
rækkevektor:  row vector
rød-sort træ:  red-black tree
reducere:  reduce
reduceret trappeform:  reduced row echelon form
reel analyse:  real analysis
reel plan:  real plane
reel variabel:  real variable
reelt tal:  real number
refleksiv:  reflexive
refleksivitet:  reflexivity
regel:  rule
register:  register
regression:  regression
regressionsanalyse:  regression analysis
regularisering:  regularisation, regularization
regularitetsbetingelse:  regularity condition
regulær:  regular
regulær polygon:  regular polygon
regulært kort:  regular patch
regulært sprog:  regular language
regulært udtryk:  regular expression
rektangel:  rectangle
rektangulær fordeling:  rectangular distribution
rekurrent:  recurrent
rekurrent tilstand:  recurrent state
rekursion:  recursion
rekursionsligning:  recurrence relation
rekursiv:  recursive
relation:  relation
relationel algebra:  relational algebra
relationel database:  relational database
relativ hyppighed:  relative frequency
renters rente:  compound interest
repræsentationsteori:  representation theory
residual:  residual
residualanalyse:  residual analysis
residualplot:  residual plot
responsvariabel:  response variable
rest:  remainder
restled:  remainder term
ret vinkel:  right angle
retning:  direction
retningsvektor:  direction vector
retvinklet trekant:  right triangle, right-angled triangle
Riemann-integral:  Riemann integral
Riesz-Fischer-sætningen:  the Riesz-Fischer theorem
ring:  ring
ringteori:  ring theory
robusthed:  robustness
rod:  root
Rolles sætning:  Rolle's theorem
rombe:  rhombus
romertal:  Roman number, Roman numeral
rotation:  curl, rotation
rotationsfrit:  irrotational
rum:  space
rumfang:  volume
rumkurve:  space curve
Runge-Kutta-metode:  Runge-Kutta method
Russells paradoks:  Russell's paradox
rygsækproblemet:  the knapsack problem
samlet kvadratsum:  total sum of squares
sammensat funktion:  composite function
sammensat hypotese:  composite hypothesis
sammensætning:  composition
samtidighed:  concurrency
sand:  true
sandhedstabel:  truth table
sandsynlighed:  probability
sandsynlighedsfordeling:  probability distribution
sandsynlighedsfunktion:  probability function
sandsynlighedsmål:  probability measure
sandsynlighedsrum:  probability space
sandsynlighedstæthedsfunktion:  probability density function (forkortes: PDF)
sandsynlighedsteori:  probability theory
sædvanlig differentialligning:  ordinary differential equation (forkortes: ODE)
sæsondifferensdannelse:  seasonal differencing
sæsonmodel:  seasonal model
sæsonvariation:  seasonal variation
sætning:  theorem
søjle:  column
søjlediagram:  bar chart, bar graph
søjlevektor:  column vector
søskende:  siblings
secans:  secant
sekant:  secant
sekundærmængde:  codomain
selvadjungeret:  self-adjoint
semantik:  semantics
semantisk analyse:  semantic analysis
semiparametrisk:  semi-parametric, semiparametric
separabel:  separable
sfærisk koordinat:  spherical coordinate
sfærisk koordinatsystem:  spherical coordinate system
sfæroide:  spheroid
sigma-algebra:  sigma-algebra
signifikans:  significance
signifikansniveau:  level of significance, significance level
signifikant:  significant
sikkerhed:  security
simpel lineær regression:  simple linear regression
Simpsons regel:  Simpson's rule
simulering:  simulation
simultan tæthed:  joint density
simultan tæthedsfunktion:  joint density function
simultanfordeling:  joint distribution
singulær:  singular
sinus:  sine
skalaparameter:  scale parameter
skalar:  scalar
skalarfelt:  scalar field
skalarprodukt:  scalar product
skæring:  intercept
skæringspunkt:  intersection
skæv estimator:  biased estimator
skævhed:  skewness
skrå asymptote:  oblique asymptote, slant asymptote
skruelinje:  helix
snoning:  torsion
sorteringsalgoritme:  sorting algorithm
specifikation:  specification
spektralsætning:  spectral theorem
spids vinkel:  acute angle
spilteori:  game theory
spor:  trace
springproces:  jump process
sprog:  language
spuriøs sammenhæng:  spurious relationship
stabil:  stable
stabilitet:  stability
stak:  stack
stamfunktion:  antiderivative
standardafvigelse:  standard deviation
standardiseret residual:  standardised residual, standardized residual
standardnormalfordeling:  standard normal distribution
startværdi:  initial value
stationaritet:  stationarity
stationær:  stationary
stationær proces:  stationary process
statisk:  static
statistik:  statistics
statistisk inferens:  statistical inference
statistisk læring:  statistical learning
statistisk model:  statistical model
statistisk modellering:  statistical modelling
statistisk simulering:  statistical simulation
statistisk styrke:  statistical power
stærk induktion:  strong induction
stærk konvergens:  strong convergence
støj:  noise
støjparameter:  nuisance parameter
største fælles divisor:  greatest common divisor (forkortes: GCD)
støtte:  support
støttevektormaskine:  support vector machine (forkortes: SVM)
stikprøve:  sample
stikprøvefordeling:  sampling distribution
stikprøvestørrelse:  sample size
Stirlings approksimation:  Stirling's approximation
stokastisk differentialligning:  stochastic differential equation (forkortes: SDE)
stokastisk proces:  random process, stochastic process
stokastisk variabel:  random variable
stokastisk vektor:  random vector
Stokes' sætning:  Stokes' theorem
store tals lov:  law of large numbers
store tals stærke lov:  strong law of large numbers
store tals svage lov:  weak law of large numbers
stratifikation:  stratification
streng:  string
strengt aftagende:  strictly decreasing
strengt voksende:  strictly increasing
strukturel induktion:  structural induction
stub:  frustum
studentiseret residual:  studentised residual, studentized residual
Students t-fordeling:  Student's t-distribution
Students t-test:  Student's t-test
stump vinkel:  obtuse angle
stykvis:  piecewise
styresystem:  operating system
styrkefunktion:  power function
substitution:  substitution
subtrahend:  subtrahend
subtrahere:  subtract
subtraktion:  subtraction
succes:  success
sufficiens:  sufficiency
sufficient:  sufficient
sum:  sum
sum af produkter:  sum of products
summand:  summand
summering:  summation
superviseret læring:  supervised learning
surjektion:  surjection
surjektiv:  onto, surjective
svag konvergens:  weak convergence
Sylows sætninger:  the Sylow theorems
symbol:  symbol
symbolsk:  symbolic
symboltabel:  symbol table
symmetri:  symmetry
symmetrisk:  symmetric
syntaks:  syntax
syntaksanalyse:  parsing
syntakstræ:  syntax tree
syntaktisk analyse:  parsing
system:  system
systematisk effekt:  fixed effect
systematisk variation:  systematic variation
systematisk virkning:  fixed effect
systemkald:  system call
systemprogrammering:  system programming, systems programming
t-fordeling:  t-distribution
t-test:  t-test
tal:  number
talteori:  number theory
tangens:  tangent
tangent:  tangent, tangent line
tangentlinje:  tangent, tangent line
tangentplan:  tangent plane
tangentrum:  tangent space
Taylorpolynomium:  Taylor polynomial
Taylorrække:  Taylor series
Taylors sætning:  Taylor's theorem
tælledata:  count data
tællelig:  countable
tælleproces:  counting process
tæller:  numerator
tæthed:  density
tæthedsfunktion:  density function
tegn:  character
test:  test
teststørrelse:  test statistic
tetraeder:  tetrahedron
tidsrække:  time series
tidsrækkeanalyse:  time series analysis
tidsrækkemodel:  time series model
tildeling:  assignment
tilfældig:  random
tilfældig effekt:  random effect
tilfældig skov:  random forest
tilfældig stikprøve:  random sample
tilfældig variation:  random variation
tilfældig virkning:  random effect
tilstandsrum:  state space
todelt graf:  bipartite graph
tom mængde:  empty set
Tonellis sætning:  Tonelli's theorem
topologi:  topology
torsion:  torsion
torus:  torus
tosidet test:  two-sided test, two-tailed test
tosidet variansanalyse:  two-way analysis of variance
totalmatrix:  augmented matrix
transformation:  transformation
transient:  transient
transient tilstand:  transient state
transponere:  transpose
transversal:  transversal
trapez:  trapezium
trapezsum:  trapezoidal sum
trappeform:  row echelon form
træ:  tree
tredjegradsligning:  cubic equation
trekant:  triangle
trekantsmatrix:  triangular matrix
trekantsulighed:  triangle inequality
trigonometri:  trigonometry
trigonometrisk:  trigonometric
trigonometrisk funktion:  trigonometric function
tripelintegral:  triple integral
triviel gruppe:  trivial group
triviel undergruppe:  trivial subgroup
Turingmaskine:  Turing machine
type I-fejl:  type I error
type II-fejl:  type II error
typesystem:  type system
uafhængig:  independent
uafhængig hændelse:  independent event
uafhængig variabel:  independent variable
uafhængige, identisk fordelte:  independent, identically distributed (forkortes: IID)
uafhængighed:  independence
uægte brøk:  improper fraction
uægte ideal:  improper ideal
ubekendt:  unknown
ubestemt integral:  indefinite integral
uden tilbagelægning:  without replacement
udfald:  outcome
udfaldsfunktion:  sample function, trajectory
udfaldsrum:  sample space
udfaldssti:  sample path, trajectory
udlede:  derive
udledning:  derivation
udregne:  calculate
udregning:  calculation
udsagn:  proposition
udspændende mængde:  spanning set
udtryk:  expression
udvidet matrix:  augmented matrix
uendelig:  infinite
uendelig løkke:  infinite loop
uendelig mængde:  infinite set
ulige:  odd
ulighed:  inequality
underbestemt:  underdetermined
undergruppe:  subgroup
underrum:  subspace
undtagelse:  exception
uniform:  uniform
uniform fordeling:  uniform distribution
unimodal:  unimodal
unitær matrix:  unitary matrix
ustabil:  unstable
validering:  validation
vandfaldsmodel:  waterfall model
vandret asymptote:  horizontal asymptote
variabel:  variable
varians:  variance
variansanalyse:  analysis of variance (forkortes: ANOVA)
variansheterogenitet:  heterogeneity of variance
varianshomogenitet:  homogeneity of variance
variation:  variation
variation inden for grupper:  within-group variation
variation mellem grupper:  between-group variation
variationskoefficient:  coefficient of variation
vækst:  growth
værdi:  value
værdimængde:  range
vedligeholdelse:  maintenance
vekselvirkning:  interaction
vekselvirkningsled:  interaction term
vektor:  vector
vektorfelt:  vector field
vektorrum:  vector space
vendepunkt:  inflection point
Venn-diagram:  Venn diagram
venstreideal:  left ideal
venstreskæv:  left-skewed
ventetid:  waiting time
ventetidsfordeling:  waiting time distribution
vindelflade:  helicoid
vinkel:  angle
vinkelfrekvens:  angular frequency
vinkelhalveringslinje:  angle bisector
vinkelret:  perpendicular
vinkeltro:  conformal
voksende:  increasing
volumen:  volume
von Neumann-algebra:  von Neumann algebra
Wald-test:  Wald test
Weibullfordeling:  Weibull distribution
Wienerproces:  Wiener process
Wilcoxons rangsumtest:  the Wilcoxon rank-sum test
Wishartfordeling:  Wishart distribution
Wronskideterminant:  Wronski determinant, Wronskian
ydre løkke:  outer loop
Youngs ulighed:  Young's inequality

Søg i ordbog