DM-IT Introduktion til Linux, Latex og Maple (3 ECTS-point).

 

Indgangskrav:

Ingen

Målsætning:

Kurset har tre hovedformål

1.      at sætte de studerende i stand til at anvende operativsystemet Linux på begynderniveau, herunder kunne oprette og slette dokumenter i en mappestruktur, anvende en editor (wordprocessor), samt anvende diverse programmer, som er en del af Linux-pakken (browser, billedbehandlingsprogrammer, tegneværktøjer, mailprogram etc).

2.      at lære de studerende, hvordan man bruger elementære dele af typesettingsproget LaTeX til at skrive rapporter, artikler, breve med mere.

3.      at lære de studerende basale elementer af CAS (Computer Algebra System) systemet Maple, som blandt andet tillader løsning af symbolske ligninger.

Emneoversigt:

1.      Linux: basal dokument- og mappestruktur i Linux, kommandoer til at udskrive, slette, oprette, flytte, kopiere og sammensætte dokumenter. Basale kommandoer i editoren (wordprocessoren) Emacs, som vil sætte den studerende i stand til at oprette og editere dokumenter, herunder importere andre dokumenter i et dokument.

2.      LaTeX: oprettelse af en dokumentskal, inddeling af et dokument i kapitler, sektioner, referencer med mere, anvendelse af strukturerede lister (med og uden nummerering), tabeller, håndtering af matematiske formler, benyttelse af krydsreferencer (som muliggør fejlfrie sådanne), oprettelse og anvendelse af litteraturreferencer, oprettelse og inkludering af figurer og andre dokumenttyper i et LaTeX-dokument, compilering af et LaTeX-dokument, samt oversættelse af et sådant til formater såsom Postscript, PDF, HTML etc.

3.      Maple: basale operationer, funktioner og grafik, løsning af algebraiske ligninger, løsning af simple differentialligninger (à la dem der optræder i populationsevolution, kinetik, kemiske reaktionsligninger, etc).Evaluering og simplificering af matematiske udtryk, læsning og skrivning af data fra/til en fil.

Evaluering:
Kurset evalueres ved en rapport, som skal skrives i LaTeX. Rapporten, som skal demonstrere, at den studerende kan anvende basale elementer af LaTeX og Maple, skal genereres ud fra en udleveret tekst, evt hentet fra WWW, en selvstændigt genereret tegning, et eller flere billeder hentet fra en givet URL, Maple beregninger, som den studerende selv laver og får output genereret i LaTeX via den indbyggede funktion til dette i Maple programmet. Den udleverede tekst skal formateres efter en udleveret skabelon. Rapporten bedømmes bestået/ikke bestået uden censur. Opgaven vil blive stillet så snart forelæsningerne om Maple er afholdt, og rapporten skal afleveres i december.

Undervisningsform:
De 30 timer, svarende til 3 ECTS-points, anvendes på egentlige konfrontationstimer (12 timer) og selvstændigt arbejde for de studerende (18 timer). Førstnævnte timer vil blive afholdt samlet for deltagerne i starten af semestret, henholdsvis midt i semestret, medens de øvrige timer kan placeres af de studerende, der hvor det passer dem bedst. Der vil blive ydet ``lektiehjælp'' 2 timer om ugen på et skemalagt tidspunkt, hvor man kan henvende sig med sine problemer og få hjælp af en instruktor. Enkelte af sidstnævnte timer vil også blive anvendt som øvelser i Maple ved den ene af lærerne.

Desuden vil der blive oprettet en hjemmeside for kurset, som vil indeholde relevante oplysninger, såsom URL til sider med materiale om kursets emner, samt hints og vejledning undervejs.

Tidsmæssig placering:
Efterårssemestret.

Ansvarlige Lærere:

Jørgen Bang-Jensen, IMADA og Jørgen Boiden Pedersen, Fysisk Institut.

Litteratur:
Udleverede noter, materiale som de studerende selv henter fra WWW, samt kompendier der kan købes i boghandelen.

Desuden skal de studerende betale et beskedent beløb for at kunne benytte SDUs Maple program, hvis de ønsker at benytte dette hjemme..