Formandskabet

Kim Skak Larsen (formand)
Lars Jacobsen
Mette Gamst

Relevante links

Som værtsinstitution for formandskabet refererer vi her til information om Databeskyttelse på SDU.
Eksamensbekendtgørelsen (markeret "historisk", men gældende til 1/9 2022)
Karakterbekendtgørelsen, rettelse mht. oversættelse fra gammel skala, ministerial order regarding the grading scale
Uddannelsesbekendtgørelsen
Ministeriets censorkorpsoversigt

Brug af hjemmesiden

Inddelingen i indledende og videregående emner er et forsøg på at indfange, at man kan have generel bred viden om visse emner, svarende til et indledende niveau, uden nødvendigvis at have detaljeret specialviden omkring de avancerede anvendelser indenfor et givet emne. Det er tanken, at indledende/videregående svarer til bachelor-/kandidatniveau, men der er mange undtagelser, da landets datalogiuddannelserne har forskellige fokusområder, og da korpset også servicerer uddannelser i andre retninger end datalogi.

Censors vurdering af eksamen

Universitetet plejer at sørge for, at censor får en formular til vurdering af eksamen. Men sker det ikke, eller mangler bagsidens vejledende tekst, kan man altid finde den nyeste formular på denne side. Evt. kommentarer til formularen kan sendes til censorformanden. Et ofte forekommende spørgsmål er, hvorfor den ikke kan udfyldes og sendes gennem en web-formular. Sådan bliver det nok også på et tidspunkt, men det er vanskeligt at indkorporere formularen i universiteternes mange forskellige systemer. Hvis man alternativt håndterede formularen via denne hjemmeside, er det vanskeligt for universiteterne at klare deres del af kvalitetssikringen, herunder at checke, at alle eksaminer bliver vurderet. Begge problemstillinger kan løses, men det skal helst ske uden at påføre de i forvejen trængte studieadministrationer ekstra arbejde.

Årlige beretninger

Vejledning til censorer om opdatering af egen information

Det er naturligvis vigtigt at data, herunder ikke mindst kontaktinformation, er up-to-date. Og selv om der er felter, der ikke er absolut krævede, så er det hensigtsmæssigt, hvis så mange felter som muligt fyldes ud.

Der er et alias-felt, som det er tanken kun ganske få skal bruge. Ministeriet kræver folks fulde navne, men nogle personer er f.eks. slet ikke kendt under deres første fornavn. Hvis det er meget nødvendigt, kan man derfor skrive det fulde navn, man er kendt under, i alias-feltet. Ret ikke i felterne til fornavn og efternavn, med mindre der er tale om en faktisk navneændring i folkeregisteret.

For universitetsansatte anbefales det, at man kun skriver universitetets navn under arbejdssted. Hvis man desuden gerne vil angive instituttets navn, kan man skrive det i første adressefelt og dermed vej og vejnummer i andet adressefelt.

Pr. definition er man aftagercensor, hvis man ikke er ansat som videnskabelig medarbejder på et dansk universitet.

Beskikkelse som censor

Ministeriet beskikker et antal personer som censorer, og disse udgør så censorkorpset for en 4-årig periode. Der skal helt usædvanlige forhold til for at censorer fjernes eller føjes til censorkorpset i løbet af en periode. En fjernelse vil normalt kun ske ved misvedligehold fra censors side. En tilføjelse kan komme på tale som følge af store ændringer i resourcekrav til korpset, som f.eks. introduktion af en ny uddannelse i censorkorpsets domæne med en væsentlig anden profil end de eksisterende uddannelser. Indeværende periode løber fra 1. april 2018 til 31. marts 2022.

Censorer fjernet fra censorlisten

Overskriften henviser til de udsagn, der ofte kommer fra eksaminatorer eller censorer, når de opdager, at en censor, som var medlem af det tidligere censorkorps, ikke er med i det nye.

Bare for at slå det helt fast: censorer fjernes ikke fra censorlisten! Derimod udløber censorernes beskikkelsesperiode, der igennem mange år har været 4-årige perioder. Det er altså præcis lige som med åremålsansættelser: man fjernes ikke, men ens "kontrakt" udløber. I den meddelelse, der oplyser om beskikkelsen, står der naturligvis også, hvad beskikkelsesperioden er.

Det er altid det afgående formandskab, der varetager etableringen af det nye censorkorps. Dette starter med dels at sende en e-mail til alle censorer for at minde om, at man skal søge, hvis man vil have en chance for at fortsætte som censor. Den mail når selvfølgelig kun frem, hvis man ved evt. skift af e-mail adresse har husket at opdatere sin information i censordatabasen. Desuden orienteres alle institutioner; enten gennem institutlederen eller gennem en af instituttet udpeget repræsentant. Om en given institution har en procedure for at videreformidle dette til de ansatte er selvfølgelig op til institutionen, men det er i hvert fald anbefalingen, sådan at eksaminatorer har en mulighed for at opfordre uundværlige censorer til at søge genbeskikkelse.

Ad hoc beskikkelse af censorer

I følge bekendtgørelsen kan censorformandskabet i særlige tilfælde beskikke censorer til enkeltstående censuropgaver.

Særlige tilfælde er f.eks. sygdom ifm. en allerede planlagt eksamen, omstændigheder, der nødvendiggør eksamen i udlandet, o.lign. I sådanne tilfælde skal man først forsøge at finde en (alternativ) censor fra censorkorpset, men hvis det ikke er muligt, kan det komme på tale at beskikke en kvalificeret person udenfor censorkorpset for den pågældende enkeltstående opgave.

Det afgående censorformandskab etablerede det nuværende censorkorps i samarbejde med alle institutionerne og sikrede, at korpset dækker alle de fag og fagelementer, der indgår i uddannelserne, de centrale fag og de ansættelsesområder, som uddannelserne sigter mod. En begrundelse om at der ikke findes en kvalificeret censor i korpset bør derfor ledsages af en forklaring af, hvad der har ændret sig.

Der skal tages hensyn til eventuelle særlige forudsætninger med hensyn til censors fagkyndighed i forbindelse med de enkelte prøver, men censor forventes ikke at være ekspert. Næsten uanset emne bør der altså være mange censorer i korpset, der er tilstrækkeligt kvalificerede.

Sammen med en evt. henvendelse om en mulig ad hoc beskikkelse forventes en redegørelse for det særlige i situationen, en redegørelse for ad hoc kandidatens kvalifikationer, samt en redegørelse for hvorfor det ikke er muligt at anvende medlemmer af censorkorpset.

Tekniske problemer

Som med alle IT-systemer kan der være midlertidige driftsproblemer af forskellig slags, men hvis der er mistanke om et vedvarende problem, eller designmæssige uheldige beslutninger, så kontakt gerne censorformanden.

Det problem, der oftest påpeges, er, at man har bedt om nyt password, men ikke modtager en e-mail. Ind til videre har det i alle tilfælde vist sig, at en e-mail er blevet sendt, men den er blevet stoppet af et spam-filer på modtagerens mail server. Så check lige spam-folderen!

 


Data protection at SDUDatabeskyttelse på SDU