B.Sc. and M.Sc. theses

Notes to students writing their Bachelor or Master Thesis

Bachelor

 • Rules
 • Fra Paragraf 15 af Generelle studieordning for bachelor- og kandidatuddannelserne ved Det Naturvidenskabelige Fakultet:
  • Bachelor projektet giver 10 ECTS.
  • Det handler om en afgrænset videnskabelig problemstilling, der belyses forskningsmæssigt, i teoretisk og/eller eksperimentel kontekst.
  • Maalsetning: En studerende, der har afsluttet bachelorprojektet kan:
   • Formulere problemstillinger for og planlægge eksperimentel og/eller teoretisk videnindsamling
   • Analysere og anvende opnået forskningsrelateret viden
   • Forklare de anvendte videnskabelige teorier og modeller
   • Vurdere egne resultater i konteksten af allerede eksisterende viden
   • Strukturere og styre afviklingen af et projekt og generere et udbytte, som står mål med den anvendte tid
   • Formidle egen og eksisterende viden i et præcist og forståeligt sprog
  • Bedømmelsen af rapporten angår primært det faglige indhold. Den studerendes stave- og formuleringsevne indgår med begrænset vægt, medmindre der er tale om ganske omfattende markante afvigelser fra en normal faglig sprogbrug. Relevant dokumenteret funktionsnedsættelse kan gøre, at der dispenseres fra denne bestemmelse. (Opdatering: Lige som man i mange år har skullet inddrage stave- og formuleringsevne i vurderingen af specialer, bachelorprojekter og andre større skriftlige opgaver skrevet på dansk, skal man nu gøre det uanset hvilket sprog, man tillader, de studerende skriver på.)
  • Rettefristen for projekter er på 4 uger. Det betyder, at bedømmelsen af dit bachelorprojekt skal være offentliggjort senest 4 uger efter afleveringsfristen.

Master

 • Rules
 • Paragraf 16 af Generelle studieordning for bachelor- og kandidatuddannelserne ved Det Naturvidenskabelige Fakultet

  • Stk. 2 Specialestudiet består af følgende elementer:
   • Eksperimentelt eller teoretisk projekt.
   • En specialerapport, der afleveres til bedømmelse og indgår i specialeeksamen.
   • En specialeeksamen, der indledes med et foredrag. Formen af specialeeksamen varierer på Det Naturvidenskabelige Fakultet. I nogle tilfælde udleveres en foredragstitel inden for specialets emneområde. Titlen udarbejdes af vejlederen i samarbejde med censor. I andre tilfælde fremlægger den studerende på foredragsform de væsentligste resultater og konklusioner fra specialerapporten. Efter foredraget eksamineres i specialerapporten. Den studerendes foredrag indgår i den samlede bedømmelse.
  • stk. 3 Målbeskrivelse for specialet: En studerende, der har afsluttet specialet kan:
   • Anvende fagets metoder i forbindelse med teoretiske og/eller eksperimentelle undersøgelser
   • Perspektivere problemstillinger indenfor et valgt emne ved anvendelse af naturvidenskabelige tankegange, ræsonnementer og fagudtryk
   • Fremsætte kvalificerede hypoteser for, samt selvstændigt planlægge og udføre eksperimentel og/eller teoretisk videnindsamling
   • Diskutere anvendte videnskabelige teorier og modeller
   • Analysere og perspektivere egne resultater i konteksten af allerede eksisterende viden
   • Strukturere og styre afviklingen af et projekt og generere et udbytte, som står mål med den anvendte tid
   • Formidle egen og eksisterende viden i et præcist og forståeligt sprog – mundtligt såvel som skriftligt
  • Specialeeksamen skal afholdes senest 1 måneder efter afleveringen af specialerapporten

Author: Marco Chiarandini

Created: 2016-05-19 Thu 13:49

Validate